Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

Psalmy - według incipitu


[B] | [C] | [D] | [G] | [I] | [J]
[K] | [Ł] | [M] | [N] | [O] | [P]
[R] | [S] | [Ś] | [T] | [U] | [W] | [Z]


B

34Będę błogosławił Pana po wieczne czasy
138Będę cię sławił z całego serca, Panie
145Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
145, 1-13Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
101Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce
112Błogosławiony człowiek, który służy Panu
103Błogosław, duszo moja, Pana
104Błogosław, duszo moja, Pana
134Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy
119, 1-8 (I)Błogosławieni, których droga nieskalana
41Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym
144Błogosławiony Pan, Opoka moja
144, 1-10Błogosławiony Pan, Opoka moja
22Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
22, 2-23Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
94Boże pomsty, Panie
63, 2-9Boże, mój Boże, szukam Ciebie
79, 1-5. 8-11. 13Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa
72Boże, przekaż Twój sąd królowi
64Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę
44Boże, słyszeliśmy na własne uszy
55, 2-15. 17-24Boże, usłysz modlitwę moją
46Bóg jest dla nas ucieczką i siłą
82Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu
68Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie
76Bóg znany jest w Judzie

C

146Chwal, duszo moja, Pana
147BChwal, Jeruzalem, Pana
150Chwalcie Boga w Jego świątyni
135Chwalcie imię Pana
135, 1-12Chwalcie imię Pana
148Chwalcie Pana z niebios
147AChwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu
106Chwalcie Pana, bo jest dobry
136Chwalcie Pana, bo jest dobry
117Chwalcie Pana, wszystkie narody
113Chwalcie, słudzy Pańscy
9Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim
125Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon
65Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie
119, 17-24 (III)Czyń dobrze swemu słudze, Panie

D

2Dlaczego się burzą narody
52Dlaczego się chełpisz złością
10Dlaczego z dala stoisz, o Panie
74Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki
28, 1-3. 6-9Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja
141, 1-9Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą
123Do Ciebie wznoszę oczy
25Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę
24Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia
11Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie
92Dobrze jest dziękować Panu
18, 31-51Droga Boża jest nieskalana
118Dziękujcie Panu, bo jest dobry

G

114Gdy Izrael wychodził z Egiptu
126Gdy Pan odmienił los Syjonu
124Gdyby Pan nie był po naszej stronie
77Głos mój się wznosi do Boga, gdy wołam
142Głośno wołam do Pana
108Gotowe jest serce moje, Boże
87Gród Jego wznosi się na świętych górach

I

78, 40-72Ileż razy synowie Izraela drażnili Pana na pustyni

J

13Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał
73Jak dobry jest Bóg dla prawych
42, 2-3. 5Jak łania pragnie wody ze strumieni
84Jak miłe są Twoje przybytki
119, 9-16 (II)Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości
119, 97-104 (XIII)Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie
62Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza
127Jeżeli domu Pan nie zbuduje

K

4Kiedy cię wzywam, odpowiedz mi, Boże
15Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie
91Kto się w opiekę oddał Najwyższemu

Ł

85Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi

M

18Miłuję Cię, Panie, mocy moja
18, 2-30Miłuję Cię, Panie, mocy moja
116AMiłuję Pana, albowiem usłyszał
119, 161-168 (XXI)Możni prześladują mnie bez powodu
14Mówi głupi w sercu swoim: Nie ma Boga
53Mówi głupi w sercu swoim: Nie ma Boga

N

137, 1-6Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy
86Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie
86, 1-10Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie
119, 33-40 (V)Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw
38Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie
6Nie karć nie, Panie, w swoim gniewie
115Nie nam, Panie, nie nam
37Nie oburzaj się widząc źle czyniących
19A (19, 2-7)Niebiosa głoszą chwałę Boga
67Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi
20Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia
119, 169-176 (XXII)Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, Panie
119, 113-120 (XV)Nienawidzę ludzi chwiejnego serca

O

133O jak dobrze i miło
89, 2-30O łaskach Pana będę śpiewał na wieki
89, 2-38O łaskach Pana będę śpiewał na wieki
119, 137-144 (XVIII)O Panie, jesteś sprawiedliwy
8O Panie, nasz Panie
59, 2-6. 10-11. 17-18Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże
29Oddajcie Panu, synowie Boży
60Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże
43Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie
26Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie

P

132Pamiętaj, Panie, Dawidowi
99Pan jest Królem, drżą narody
119, 57-64 (VIII)Pan jest moim działem
23Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie
93Pan króluje, oblókł się w majestat
97Pan króluje, wesel się ziemio
27Pan moim światłem i zbawieniem moim
7Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam
31, 2-6Panie, do Ciebie się uciekam
31, 2-17. 20-25Panie, do Ciebie się uciekam
3Panie, jak liczni są moi prześladowcy
21, 2-8. 14Panie, król się weseli z Twojej potęgi
131Panie, moje serce się nie pyszni
88Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie
119, 41-48 (VI)Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska
90Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką
90, 1-16Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką
102Panie, wysłuchaj modlitwę moją
89, 39-53Panie, ze wzgardą odrzuciłeś swego pomazańca
119, 49-56 (VII)Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi
119, 121-128 (XVI)Postępuję według sprawiedliwości i Prawa
19B (19, 8-15)Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę
50Przemówił Pan, Bóg nad bogami
139, 1-18. 23-24Przenikasz i znasz mnie, Panie
129Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości
95Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu

R

70Racz mnie wybawić, Boże
81Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą
12Ratuj nas, Panie, bo braknie pobożnych
17Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę
110, 1-5. 7Rzekł Pan do Pana mego
39Rzekłem: Będę pilnował dróg moich

S

119, 81-88 (XI)Słabnie moja dusza dążąc ku Twemu zbawieniu
105Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia
30Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś
78, 1-39Słuchaj, mój ludu, nauki mojej
49Słuchajcie tego, wszystkie narody
33Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana
119, 65-72 (IX)Swojemu słudze wyświadczyłeś dobro
1Szczęśliwy człowiek
32Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona
128Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

Ś

96Śpiewajcie Panu pieśń nową
98Śpiewajcie Panu pieśń nową
149Śpiewajcie Panu pieśń nową

T

119, 129-136 (XVII)Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne
119, 105-112 (XIV)Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie
119, 89-96 (XII)Twoje słowo, Panie, jest wieczne

U

122Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano
119, 73-80 (X)Uczyniły mnie Twe ręce, Panie, i kształt mi nadały
116BUfność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem
61Usłysz, Boże, moje wołanie
143, 1-11Usłysz, Panie, modlitwę moją
5, 2-10. 12-13Usłysz, Panie, moje słowa
80Usłysz, Pasterzu Izraela

W

36W głębi serca bezbożnika nieprawość doń przemawia
119, 25-32 (IV)W proch powalona jest moja dusza, Panie
71W Tobie, Panie, ucieczka moja
35Walcz, Panie, przeciw tym, którzy walczą ze mną
119, 153-160 (XX)Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie
48Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
120Wołałem do Pana w swoim utrapieniu
47Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie
69, 2-22. 30-37Wybaw mnie, Boże
54, 3-6. 8-9Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje
140, 2-9. 13-14Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka
100Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie
107Wysławiajcie Pana, bo jest dobry
75Wysławiamy Cię, Boże, wielbimy
121Wznoszę swe oczy ku górom

Z

111Z całego serca będę chwalił Pana
119, 144-152 (XIX)Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie
130Z głębokości wołam do Ciebie, Panie
45Z mego serca płynie piękne słowo
40, 2-14. 17-18Z nadzieją czekałem na Pana
66Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie
16Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie
56, 2-7. 9-14Zmiłuj się nade mną, Boże, bo prześladuje mnie człowiek
51Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej
57Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum