Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

Psalmy - według numeru
Księga I: Ps 1-41

1Szczęśliwy człowiek
2Dlaczego się burzą narody
3Panie, jak liczni są moi prześladowcy
4Kiedy cię wzywam, odpowiedz mi, Boże
5, 2-10. 12-13Usłysz, Panie, moje słowa
6Nie karć nie, Panie, w swoim gniewie
7Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam
8O Panie, nasz Panie
9Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim
10Dlaczego z dala stoisz, o Panie
11Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie
12Ratuj nas, Panie, bo braknie pobożnych
13Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał
14Mówi głupi w sercu swoim: Nie ma Boga
15Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie
16Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie
17Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę
18Miłuję Cię, Panie, mocy moja
18, 2-30Miłuję Cię, Panie, mocy moja
18, 31-51Droga Boża jest nieskalana
19A (19, 2-7)Niebiosa głoszą chwałę Boga
19B (19, 8-15)Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę
20Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia
21, 2-8. 14Panie, król się weseli z Twojej potęgi
22Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
22, 2-23Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
23Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie
24Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia
25Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę
26Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie
27Pan moim światłem i zbawieniem moim
28, 1-3. 6-9Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja
29Oddajcie Panu, synowie Boży
30Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś
31, 2-6Panie, do Ciebie się uciekam
31, 2-17. 20-25Panie, do Ciebie się uciekam
32Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona
33Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana
34Będę błogosławił Pana po wieczne czasy
35Walcz, Panie, przeciw tym, którzy walczą ze mną
36W głębi serca bezbożnika nieprawość doń przemawia
37Nie oburzaj się widząc źle czyniących
38Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie
39Rzekłem: Będę pilnował dróg moich
40, 2-14. 17-18Z nadzieją czekałem na Pana
41Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym

Księga II: Ps 42-72

42, 2-3. 5Jak łania pragnie wody ze strumieni
43Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie
44Boże, słyszeliśmy na własne uszy
45Z mego serca płynie piękne słowo
46Bóg jest dla nas ucieczką i siłą
47Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie
48Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
49Słuchajcie tego, wszystkie narody
50Przemówił Pan, Bóg nad bogami
51Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej
52Dlaczego się chełpisz złością
53Mówi głupi w sercu swoim: Nie ma Boga
54, 3-6. 8-9Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje
55, 2-15. 17-24Boże, usłysz modlitwę moją
56, 2-7. 9-14Zmiłuj się nade mną, Boże, bo prześladuje mnie człowiek
57Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną
59, 2-6. 10-11. 17-18Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże
60Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże
61Usłysz, Boże, moje wołanie
62Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza
63, 2-9Boże, mój Boże, szukam Ciebie
64Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę
65Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie
66Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie
67Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi
68Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie
69, 2-22. 30-37Wybaw mnie, Boże
70Racz mnie wybawić, Boże
71W Tobie, Panie, ucieczka moja
72Boże, przekaż Twój sąd królowi

Księga III: Ps 73-89

73Jak dobry jest Bóg dla prawych
74Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki
75Wysławiamy Cię, Boże, wielbimy
76Bóg znany jest w Judzie
77Głos mój się wznosi do Boga, gdy wołam
78, 1-39Słuchaj, mój ludu, nauki mojej
78, 40-72Ileż razy synowie Izraela drażnili Pana na pustyni
79, 1-5. 8-11. 13Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa
80Usłysz, Pasterzu Izraela
81Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą
82Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu
84Jak miłe są Twoje przybytki
85Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi
86Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie
86, 1-10Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie
87Gród Jego wznosi się na świętych górach
88Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie
89, 2-30O łaskach Pana będę śpiewał na wieki
89, 2-38O łaskach Pana będę śpiewał na wieki
89, 39-53Panie, ze wzgardą odrzuciłeś swego pomazańca

Księga IV: Ps 90-106

90Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką
90, 1-16Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką
91Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
92Dobrze jest dziękować Panu
93Pan króluje, oblókł się w majestat
94Boże pomsty, Panie
95Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu
96Śpiewajcie Panu pieśń nową
97Pan króluje, wesel się ziemio
98Śpiewajcie Panu pieśń nową
99Pan jest Królem, drżą narody
100Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie
101Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce
102Panie, wysłuchaj modlitwę moją
103Błogosław, duszo moja, Pana
104Błogosław, duszo moja, Pana
105Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia
106Chwalcie Pana, bo jest dobry

Księga V: Ps 107-150

107Wysławiajcie Pana, bo jest dobry
108Gotowe jest serce moje, Boże
110, 1-5. 7Rzekł Pan do Pana mego
111Z całego serca będę chwalił Pana
112Błogosławiony człowiek, który służy Panu
113Chwalcie, słudzy Pańscy
114Gdy Izrael wychodził z Egiptu
115Nie nam, Panie, nie nam
116AMiłuję Pana, albowiem usłyszał
116BUfność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem
117Chwalcie Pana, wszystkie narody
118Dziękujcie Panu, bo jest dobry
119, 1-8 (I)Błogosławieni, których droga nieskalana
119, 9-16 (II)Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości
119, 17-24 (III)Czyń dobrze swemu słudze, Panie
119, 25-32 (IV)W proch powalona jest moja dusza, Panie
119, 33-40 (V)Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw
119, 41-48 (VI)Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska
119, 49-56 (VII)Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi
119, 57-64 (VIII)Pan jest moim działem
119, 65-72 (IX)Swojemu słudze wyświadczyłeś dobro
119, 73-80 (X)Uczyniły mnie Twe ręce, Panie, i kształt mi nadały
119, 81-88 (XI)Słabnie moja dusza dążąc ku Twemu zbawieniu
119, 89-96 (XII)Twoje słowo, Panie, jest wieczne
119, 97-104 (XIII)Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie
119, 105-112 (XIV)Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie
119, 113-120 (XV)Nienawidzę ludzi chwiejnego serca
119, 121-128 (XVI)Postępuję według sprawiedliwości i Prawa
119, 129-136 (XVII)Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne
119, 137-144 (XVIII)O Panie, jesteś sprawiedliwy
119, 144-152 (XIX)Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie
119, 153-160 (XX)Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie
119, 161-168 (XXI)Możni prześladują mnie bez powodu
119, 169-176 (XXII)Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, Panie
120Wołałem do Pana w swoim utrapieniu
121Wznoszę swe oczy ku górom
122Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano
123Do Ciebie wznoszę oczy
124Gdyby Pan nie był po naszej stronie
125Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon
126Gdy Pan odmienił los Syjonu
127Jeżeli domu Pan nie zbuduje
128Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
129Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości
130Z głębokości wołam do Ciebie, Panie
131Panie, moje serce się nie pyszni
132Pamiętaj, Panie, Dawidowi
133O jak dobrze i miło
134Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy
135Chwalcie imię Pana
135, 1-12Chwalcie imię Pana
136Chwalcie Pana, bo jest dobry
137, 1-6Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy
138Będę cię sławił z całego serca, Panie
139, 1-18. 23-24Przenikasz i znasz mnie, Panie
140, 2-9. 13-14Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka
141, 1-9Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą
142Głośno wołam do Pana
143, 1-11Usłysz, Panie, modlitwę moją
144Błogosławiony Pan, Opoka moja
144, 1-10Błogosławiony Pan, Opoka moja
145Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
145, 1-13Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
146Chwal, duszo moja, Pana
147AChwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu
147BChwal, Jeruzalem, Pana
148Chwalcie Pana z niebios
149Śpiewajcie Panu pieśń nową
150Chwalcie Boga w Jego świątyni
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum