WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Modlitwa różańcowa

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2013


Różaniec Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Znany jest - jeśli idzie o formę - od bardzo dawna w religiach Dalekiego Wschodu, w prawosławiu i oczywiście w katolicyzmie. Zwyczaj odmawiania różańców sięga czasów przed narodzeniem Chrystusa. W 1849 r. odkryto wśród ruin starożytnej Niniwy w ręku niewiasty coś w rodzaju różańca. Posążek pochodził z VIII, a może nawet IX w. przed Chrystusem. "Różańce" stosowali powszechnie w Indiach wyznawcy Wisznu i Siwy, także wyznawcy Buddy, lamowie w Tybecie, a nawet mahometanie w Syrii i północnej Afryce.
Różaniec miał też różne formy. W Chinach np. były nim sznury z węzłami (tzw. sznury mnemotechniczne). Podobną formę miały sznury bramińskie. Najstarsza wzmianka o nich pochodzi z II w. po Chrystusie (księga Athararedd). Różaniec indyjskich siwaitów (czcicieli Siwy) miał formę sznurków z nanizanymi perełkami owocu aksza i składał się z 32, 64, 84 lub 108 paciorków. Podobne różańce mieli i mają dotąd mnisi buddyjscy. Różańce te ułatwiały modlitwę, zwłaszcza gdy pewne formuły stale się powtarzały. Czytamy o pierwszych pustelnikach, że wyznaczali sobie do codziennego odmawiania po 100 i więcej Ojcze nasz czy innych pacierzy.
Sozomenos i Palladiusz (w. V) podają, że pierwsi chrześcijanie dla łatwiejszego zapamiętania ilości wyznaczonych sobie pacierzy liczyli je na palcach, potem posługiwali się kamykami. Tak czynił św. Paweł Pustelnik, który na 300 kamykach liczył 300 Ojcze nasz. Metodę udoskonalono, posługując się sznurkami z węzłami lub sznurkami z nanizanymi na nich pętelkami czy kawałkami drewna. Taki różaniec miał posiadać św. Pachomiusz (+ 346) i św. Benedykt z Nursji (+ 547). W grobie św. Gertrudy z Nivelles (+ 658) znaleziono sznurek z nawleczonymi kulkami. Byłby to więc najstarszy chrześcijański znaleziony różaniec. Najdawniejszy z zachowanych różańców pochodzi jednak dopiero z XIII w. Znaleziono jego rzeźbę na nagrobku Gerarda, rycerza zakonu templariuszy (+ 1273). Sznur przedstawia 158 nanizanych na nim paciorków. Około roku 1500 pojawiają się różańce, na które składają się paciorki ułożone w dziesiątki.

Modlitwą najwcześniej i najpowszechniej odmawianą była Modlitwa Pańska. Kiedy powstały zakony, reguła zobowiązywała kapłanów do codziennego odmawiania 150 psalmów. Braci zakonnych natomiast zobowiązywano do odmawiania 150 Ojcze nasz. Dlatego tak ułożone modlitwy nazywano Psałterzem braci. Tak było u benedyktynów jeszcze w XI, u templariuszy - w XII, a nawet w XIII wieku.
Od XII w. rozpowszechnił się w Kościele zwyczaj odmawiania Pozdrowienia Anielskiego. Wprowadzono je najpierw w formie antyfony do oficjum o Najświętszej Maryi Pannie w wieku XI, w tym samym czasie w modlitwie Anioł Pański, wreszcie jako odrębną modlitwę, powtarzaną wiele razy. Składała się ona początkowo jedynie ze słów anioła Gabriela: "Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami" (Łk 1, 28). Potem zaczęto dodawać słowa, wypowiedziane do Maryi przez św. Elżbietę: "I błogosławiony owoc żywota Twojego" (Łk 1, 42). Tak było aż do wieku XII. Potem zaczęto dodawać słowa następne: "...Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen". Od XV w. ta forma przyjęła się już powszechnie w Kościele na Zachodzie. Zatwierdził ją św. Pius V w 1566 r., a w 1568 r. wprowadził ją do brewiarza.
Ze średniowiecza pochodzi zwyczaj częstego powtarzania Pozdrowienia Anielskiego. Pustelnik Aybert z Hennegau (+ 1140) miał zwyczaj codziennie odmawiać je 150 razy. Za każdym razem przyklękał, a na końcu padał na twarz. Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik Guzman, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny.
Nie jest to jednak ścisłe. Różaniec bowiem w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanusowi a la Roche (van den Clip), który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Maryja. Poleciła mu propagować w swym imieniu różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać różaniec:

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego, otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
Różaniec Niemniej żarliwie nową formę modlitwy wprowadzali dominikanie: Michał Francois, a przede wszystkim Jakub Spranger (w. XV). Dzięki nim, jak też dzięki poparciu wielu zakonów i hierarchów, modlitwa różańcowa stała się własnością całego Kościoła łacińskiego w wieku XVI, a bractwa różańcowe spotykamy we wszystkich krajach, gdzie tylko dominikanie mieli swoje placówki.
Z wolna zaczęto także wprowadzać do różańca tajemnice ku rozważaniu życia Chrystusa Pana i Maryi. W XVI w. ustalono ostatecznie 15 tajemnic i podzielono je na 5 radosnych, 5 bolesnych i 5 chwalebnych. Bulle papieskie, począwszy od papieża Sykstusa IV (+ 1484), wspominają o różańcu złożonym jedynie z 15 Ojcze nasz i 150 Zdrowaś. Dopiero bulla św. Piusa V z 17 marca 1569 r. po raz pierwszy zwraca uwagę, że rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa jest warunkiem koniecznym dla utrzymania odpustów. Ten zwyczaj utrwalił się szczególnie po zwycięstwie w bitwie pod Lepanto 7 października 1571 r., po której Pius V wprowadził święto Matki Bożej Różańcowej.
Obok różańca "dominikańskiego" zaczęły pojawiać się przeróżne koronki. Szczególną sławę zdobyły sobie koronki zakonu serwitów i franciszkanów ku czci 7 Boleści i 7 Radości Najświętszej Maryi Panny. Bardzo je propagowali bernardyni, a w Polsce bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505).
Modlitwę różańcową popularyzowali liczni święci. Św. Stanisław Kostka (+ 1568) prosił, by przy śmierci dano mu do rąk różaniec, bo to najmilsza pamiątka od niebieskiej Matki. Św. Teresa z Avila (+ 1582) jako siedmioletnia dziewczynka z bratem wyszukiwała w ogrodzie ustronie, gdzie odmawiała z nim różaniec. Św. Karol Boromeusz (+ 1584) był jednym z najżarliwszych propagatorów bractw różańcowych. Św. Filip Nereusz (+ 1595) nawet w nocy nie rozstawał się ze swoim różańcem. Św. Franciszek Salezy (+ 1622) i św. Joanna de Chantal (+ 1541) ślubem zobowiązali się do codziennego odmawiania różańca. Św. Józef Kalasanty (+ 1648), św. Jan de la Salle (+ 1719) i św. Jan Bosko (+ 1888) wprowadzili codzienne odmawianie cząstki różańca świętego nie tylko w swoich rodzinach zakonnych, ale także wśród wychowanków. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort nosił przy sobie stale u pasa duży różaniec, podobnie św. Alfons Liguori (+ 1787).
Najwięcej do rozpowszechnienia modlitwy różańcowej w Kościele przyczynili się jednak papieże. Wśród nich pierwsze miejsce ma papież Klemens VIII (+ 1605), który wydał 19 bulli zachęcających wiernych do odmawiania tej modlitwy, oraz papież Leon XIII. W latach 1883-1898 wydał on aż 12 urzędowych pism dotyczących różańca świętego. Można je nazwać encyklopedią różańcową. Łącznie w całym swoim pontyfikacie zostawił on 22 oficjalne dokumenty dotyczące różańca. On też wprowadził nabożeństwa różańcowe w październiku. Pius XI i Pius XII codziennie ze swoimi domownikami odmawiali różaniec. Pius XI wydał osobny dokument O Różańcu Najświętszej Maryi Panny (z 29 września 1937 r.). Papieże Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II niejeden raz w swoich publicznych przemówieniach zachęcali wiernych do ukochania tej modlitwy.

Jan Paweł II i różaniec

W 2002 r. Jan Paweł II listem Rosarium Virginis Mariae dołączył do różańca także czwartą część - tajemnice światła (chrzest Chrystusa, pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia, przemienienie na górze Tabor oraz ustanowienie Eucharystii). Ogłosił także czas od października 2002 do października 2003 Rokiem Różańca Świętego i wezwał wszystkich wierzących do częstszej i bardziej gorliwej modlitwy różańcowej.
Do odmawiania różańca kilkakrotnie wzywała także Matka Boża w czasie swych objawień, m.in. w Lourdes (1858), w La Salette, w Fatimie (1917), w Beauraing (1932) i w Banneux (1933).
Różaniec nie może zastąpić Mszy świętej czy uczestnictwa w innych celebracjach liturgicznych; nie stanowi konkurencji ani dla Liturgii Godzin, ani dla koronki do Miłosierdzia Bożego, ani dla innych form kultu. Jest natomiast wspaniałym i potężnym sposobem przeżywania naszej wiary w żywej łączności z Maryją, wraz z którą wędrujemy po drogach tajemnic naszego odkupienia. Zachęcamy do wytrwałej modlitwy różańcowej, szczególnie w październiku - powierzajmy Matce Bożej Ojca Świętego i wszystkie bliskie jego sercu sprawy.

Za odmówienie w całości (i bez przerwy) przynajmniej jednej części różańca (pięciu dziesiątek) w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu, połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami można uzyskać odpust zupełny (odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami - odpust cząstkowy). Więcej na temat odpustów - w naszej Czytelni.

Więcej o różańcu - kliknij:

  • Dokumenty i nauczanie papieskie o Różańcu
  • O historii Różańca
  • O modlitwie różańcowej
  • Rozważania tajemnic różańcowych

Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Dokumenty i nauczanie papieskie o Różańcu

Salvatore M. Perrella OSM
Różaniec w nauczaniu papieży
od Leona XIII do Jana Pawła II
Pius XI
Encyklika Ingravescentibus malis o Różańcu świętym NMP
Castel Gandolfo, 29.09.1937
Jan Paweł II
List Apostolski Rosarium Virginis Mariae o Różańcu świętym
Watykan, 16.10.2002
Jan Paweł II
Modlitwa różańcowa
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 10.10.1999
Jan Paweł II
Rok Różańca
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27.10.2002

O historii Różańca

Różańcowy Serwis Internetowy
Święty Jacek Odrowąż i różaniec
Różańcowy Serwis Internetowy
Bł. Alan de Rupe
Obietnice różańcowe dane bł. Alanowi de Rupe
Cud dzięki modlitwie - Lepanto
Cud dzięki modlitwie - Filipiny
Cud dzięki modlitwie - Hiroszima i Nagasaki
Marcin Lisak OP
Październik miesiącem różańca świętego
ks. Andrzej Zagórski MS
Leon XIII - papież różańcowy
prof. Riccardo Barile
Historia różańca: od początków do jego aktualnej formy
ks. Paweł Borto
"Odmłodzić" różaniec

O modlitwie różańcowej

ks. Paweł Maciaszek
Czas Różańca
ks. Dariusz Gronowski
Na zakończenie Roku Różańca
św. Tomasz z Akwinu
Maria - "od wewnątrz oświetlona"
Thomas Philippe OP
Mądrość różańca

Wstęp i spis treści
Rekolekcje w płaszczyźnie serca
Ewangeliczne błogosławieństwa
Logika miłości w tajemnicach radosnych
Tajemnice bolesne: 7 słów Jezusa na krzyżu
ks. Józef Kudasiewicz
Różaniec streszczeniem całego przesłania Ewangelii
ks. Józef Kudasiewicz
Różaniec modlitwą kontemplacyjną
ks. Józef Kudasiewicz
Różaniec modlitwą mistyczną
ks. Józef Kudasiewicz
Różaniec a problemy życia ludzkiego
ks. Józef Kudasiewicz
Jak dobrze odmawiać różaniec?
ks. Józef Kudasiewicz
Pomoce do dobrego odmawiania różańca
ks. Józef Kudasiewicz
"Z Maryją kontemplować Chrystusa"
 
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Tajemnica różańca świętego

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort był niestrudzonym apostołem pobożności maryjnej. Dzięki jego pismom i pracy duszpasterskiej nastąpił rozwój nabożeństw maryjnych w Kościele. Święty wywarł znaczący wpływ na duchowość maryjną Jana Pawła II. "Tajemnica różańca świętego" to jego podstawowe dzieło wprowadzające w modlitwę różańcową. Święty podkreśla, że Różaniec to niezwykły dar, który Bóg ofiarował Kościołowi. Ta modlitwa stanowi bardzo skuteczną broń w walce ze złem. Autor omawia wszystkie elementy Różańca, ukazuje ich duchowe znaczenie, przedstawia wiele historycznych przykładów nawrócenia dzięki modlitwie różańcowej.
praca zbiorowa
Opowiadania różańcowe

Jeżeli świadectwa zapisane w tej książce zbliżą kogoś do Boga i Maryi, ukażą piękno modlitwy różańcowej, pomogą w zgiełku życia odnaleźć drogę jasną i prostą, to spełni ona swoją rolę.
ks. Janusz Kumala MIC
Różaniec i kontemplacja

Książka stanowi głęboki i kompetentny komentarz do listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae. Ukazuje starotestamentowe korzenie medytacji różańcowej, jej więź z lectio divina, a także z medytacją przez Maryję (Maryja jako "Pamięć Kościoła") tajemnic Chrystusa, w którą to medytację włącza się różaniec. Wskazuje na różaniec jako metodę kontemplacji i drogę do modlitwy mistycznej. Zatrzymuje się również nad pytaniem o różaniec jako praktykę pobożną, mającą także cechy modlitwy liturgicznej.
 
ks. Ireneusz St. Bruski
Z Maryją kontemplować Jezusa
ks. Edmund Boniewicz
Weźmy do ręki różaniec
Aleksandra Felenzer
Jak modlić się na różańcu?
bp A. Śmigielski, bp P. Skucha, bp A. Długosz
Trójgłos o różańcu
bp Edward Dajczak
Z różańcem na spotkanie Boga
Małgorzata Zalewska
Jak paciorki różańca...
Krystyna Dolczewska
Drewniany różaniec
Opowieść o różańcu dedykowana wszystkim,
którzy nie lubią różańca
kard. Francis George
Różaniec splata nasze życie z życiem Jezusa i Maryi
Grzegorz Gęsikowski
Różaniec Święty
Krystyna Dolczewska
Dzieci różańcowe
Helena Kupiszewska
Modlitwa różańcowa w obozie koncentracyjnym
ks. Tadeusz Czakański
Różaniec modlitwą sercą
ks. Zenon Mońka
Różaniec święty
ks. Teofil Siudy
Modlitwa o sercu chrystologicznym
ks. Tomasz Stroynowski
Dlaczego Maryja wzywa nas do odmawiania Różańca?
ks. Tomasz Stroynowski
Różaniec
Jacek Salij OP
Dominikanie - zakon Matki Bożej Różańcowej
Katarzyna Woynarowska
Gdzie jest twój różaniec?
ks. Waldemar Wesołowski
Różaniec - wieniec z róż dla Maryi
Barbara Sawic
Różaniec - modlitwa codzienna
Stanisław Gołąb OP
Modlitwa różańcowa
Wojciech Prus OP
Różaniec - modlitwa ludzi ubogich
Stanisława Czepińska
Przez różaniec do świętości
ks. Roman Kempny
Prostota i głębia
Radio Watykańskie
Różaniec - modlitwa przebywania z Jezusem

Rozważania tajemnic różańcowych

s. Judyta
Jakie znaczenie mają tajemnice światła?
bp Kazimierz Romaniuk
Tajemnice światła
bp Zygmunt Zimowski
"Tajemnice światła to skrawek nieba na ziemi"
ks. Józef Kudasiewicz
Tajemnice publicznego życia Jezusa w różańcu
ks. Józef Kudasiewicz
Chrzest Jezusa w Jordanie
ks. Józef Kudasiewicz
Jezus objawia swoją chwałę w Kanie Galilejskiej
ks. Józef Kudasiewicz
Jezus głosi Królestwo Boże i wzywa do nawrócenia
ks. Józef Kudasiewicz
Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor
ks. Józef Kudasiewicz
Ustanowienie Eucharystii
ks. Adam Galek
Tajemnice Światła
bp Paweł Socha
Tajemnice światła
ks. Robert Strus
Tajemnice radosne
ks. Robert Strus
Tajemnice światła
ks. Robert Strus
Tajemnice bolesne
ks. Robert Strus
Tajemnice chwalebne
 
ks. Jan Glapiak
Różaniec z Matką Bożą uzdrowieniem chorych

Modlitewnik zawiera rozważania dotyczące poszczególnych tajemnic, biblijną litanię chorych, cytaty z Pisma Świętego. Książeczka ta jest pomocą zarówno dla tych, odmawiają i rozważają różaniec w domu, jak i dla tych, którzy uczestniczą we wspólnych nabożeństwach różańcowych.
ks. Edward Staniek
Różaniec - Rozważania, historia, łaski

Różaniec jest odpowiedzią na wszystko. Pomaga właściwie spojrzeć na własne życie, odrzucić pragnienia, porzucić egoizm. Jest on bronią przeciwko złu, a każde Zdrowaś, Maryjo – różą, którą ofiarowujemy Królowej Niebios. Nie sposób zliczyć wszystkich ocalonych, uzdrowionych i nawróconych dzięki odmawianiu tej modlitwy, bo jak obiecała Matka Boża: "Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie".
ks. Marek Dziewiecki
Modlitwa różańcowa dla rodzin

Modlitwa różańcowa to rozważanie z Maryją wielkich dzieł Boga, który rozumie i kocha człowieka. Wspólne odmawianie różańca to szkoła Bożej mądrości i miłości, która jest fundamentem trwałej i szczęśliwej rodziny.
praca zbiorowa
Różaniec

Rozważania bp. Jana Szkodonia (część radosna), ks. Andrzeja Witko (część bolesna), ks. Jerzego Chmiela - biblisty (część światła) oraz Pawła Piotrowskiego (część chwalebna). Każde rozważanie nie trwa dłużej niż 3-4 minuty. Dzięki tej książeczce teraz praktycznie można modlić się na różańcu w każdym miejscu. Jej mały format i duże litery sprawiają, że można ją schować do każdej torebki czy kieszeni marynarki. Będzie użyteczna po prostu wszędzie.
ks. Eugeniusz Burzyk
Różaniec łatwy do przełknięcia

Dziś nikt nie ma czasu na długotrwałe terapie, skomplikowane badania czy rehabilitację. Zastrzyki też stały się niemodne, bo są bolesne i nieprzyjemne. Dziś na wszystko mamy pigułki: smaczne, łatwe do przełknięcia i szybkie w działaniu, z podwójną mocą. Tabletki na sen, ból głowy, stres, na lepsze wyniki w pracy, na ból brzucha i zgagę. Na wszystko! Ksiądz Burzyk zapisuje duchową receptę na pigułkę różańcową! Z nim różaniec stanie się przyjemny, skuteczny i bezbolesny, jednym słowem - łatwy do przełknięcia.
Józef Kozłowski SJ
Różaniec z modlitwą o uzdrowienie

Czy wiesz, że modlitwa różańcowa pomaga w osiągnięciu doskonałości w medytacji i otwarciu się na przyjęcie od Boga łaski uzdrowienia? Dewizą autora rozważań różańcowych zawartych w tej książce były słowa: "aby nikt nie zginął". Kapłan ten otaczał duchową opieką wielu ludzi, prowadząc ich do spotkania z Bogiem-Miłością. Pozwól się poprowadzić i ty. Zatrzymaj się, wyłącz komórkę, usiądź w cichym miejscu, weź do ręki różaniec i módl się. Czas, który poświęcisz na rozważanie życia Jezusa i Maryi, nie będzie stracony. Zobaczysz, jak szybko twoje życie zacznie się zmieniać.
ks. Józef Orchowski
Różańcowe procesje z Janem Pawłem II

Modlitewnik przedstawia propozycje, w jaki sposób można modlitwę różańcową - jako modlitwę wspólnotową - zorganizować i przeprowadzić w parafii. Zawiera modlitwy wstępne na rozpoczęcie procesji i rozważania do poszczególnych tajemnic z danej części różańca. Dla lepszego przeżycia modlitwy różańcowej zamieszczono pieśni i teksty z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II oraz modlitwę wiernych.
Stanisław Groń SJ
Różaniec nieodklepany
Modlitwa w rodzinie

Różaniec jest modlitwą, która raduje niebo i ziemię. Modląc się tak, stajemy się świadkami wiary, widzącymi i doświadczającymi, jak tajemnice zbawienia z wolna wrastają w tajemnice naszego życia. Dokonuje się wtedy cud naszego zjednoczenia się z Chrystusem. Systematycznie praktykowana modlitwa przemienia nasze codzienne życie, czyniąc je miłym Bogu. Wówczas staje się ono życiem z Jezusem i Maryją, w którym pragniemy wypełniać we wszystkim wolę Bożą.
s. Irena Jezierska FMA
Różaniec bezpieczną kotwicą na drogach czasu

Książka zawiera rozważania biblijno-poetyckie czterech części różańca, wskazując na tę ewangeliczną modlitwę jako na bezpieczną kotwicę dla współczesnego człowieka.
Małgorzata Kremer
Różaniec z Matką Teresą

Myśli Matki Teresy – otaczanej czcią na całym świecie misjonarki miłości – stanowią doskonałe wprowadzenie w rozważanie tajemnic różańcowych. Razem z tą beatyfikowaną przez Kościół opiekunką ubogich w cyklu tygodniowym obejmujemy modlitwą życie, wierność Bogu, rodzinę, człowieka i pracę. Za wstawiennictwem Teresy z Kalkuty, która była wiernym świadkiem miłości Chrystusa, możemy zawierzyć Bogu każdy element naszej codzienności, ofiarując mu swoje pragnienia i troski.
praca zbiorowa
Różaniec z Janem Pawłem II

Rozważania różańcowe z Janem Pawłem II. Do każdej tajemnicy dobrany jest odpowiedni fragment z Pisma Świętego oraz myśl Jana Pawła II, zaczerpniętą z jego przemówień, homilii, katechez środowych i dokumentów, która stanowi komentarz przybliżający tajemnicę ukrytą w poszczególnych dziesiątkach Różańca.
praca zbiorowa
Matko, idziemy do Ciebie...
Modlitewnik dla róż różańcowych

Modlitewnik stworzony, aby przybliżyć i wzbogacić wiedzę oraz duchowe przeżywanie różańca - tej szczególnej, jednej z najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych modlitw, jakie człowiek otrzymał w darze od swojej Najlepszej Matki, Maryi. Będzie wspaniałą pomocą szczególnie dla róż różańcowych, ale nie tylko. Jego bogactwo zainspiruje każdego, kto darzy Matkę Bożą i najdroższą Jej sercu modlitwę - różaniec - szczególnym nabożeństwem.
Cezary Sękalski
Różaniec Święty na nowo odkryty
Najważniejsze drogowskazy duchowe w 20 tajemnicach

To praktyczna pomoc w odkryciu medytacyjnego wymiaru modlitwy różańcowej. Książka zawiera 20 rozbudowanych rozważań, które odpowiadają poszczególnym tajemnicom. Każde z nich rozpoczyna lektura fragmentu Pisma Świętego, a następnie czytelnik prowadzony jest do pogłębionego jego rozumienia i skonfrontowania go ze swoim życiem, tak by odnaleźć związek ewangelicznych wydarzeń z własnymi codziennymi zmaganiami.
ks. Jan Twardowski
Kilka myśli o różańcu

Niektórzy nie rozumieją znaczenia Różańca. Razi ich jego monotonia. Inni szukają mądrych rozważań i robią z niego wykład dogmatyczny. Ale Różaniec to nie wypracowanie teologiczne. Odmawiany w chorobie, w trudnej podróży, w oczekiwaniu na wyniki badań, przed drzwiami egzaminatora, jest najmądrzejszą modlitwą, która pozwala z zaufaniem trzymać się Matki Bożej, Tej, która nas coraz bardziej prowadzi do Jezusa.
ks. Andrzej Buryła
Modlitwy różańcowe na każdy dzień

Ks. Andrzej Buryła napisał ten zbiór rozważań, który będzie ogromną pomocą i wsparciem podczas całorocznego odmawiania modlitwy różańcowej, a przez nią w budowaniu naszej wiary. Te piękne, głębokie i poetyckie rozważania dotyczą naszej wiary, naszej często trudnej codzienności, naszych rodzin - tych trwale się miłujących i tych przeżywających kryzysy, choroby, troski i radości - naszej Ojczyzny, jej historii i dnia dzisiejszego. Spotkamy tu myśli Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki - ludzi Różańca oraz rozważania o Wielkich Polakach. Spotkamy też rozważania ks. Wacława Buryły, brata-bliźniaka ks. Andrzeja, jedynie ujęte w formę poetycką, jak również wiersze Tadeusza Różewicza i Marii Konopnickiej. W imieniu obu braci - ks. Andrzeja i ks. Wacława - zapraszamy do odkrywania tajemnic różańca.
 
ks. Jan Twardowski
Z Matką Bożą za rękę
Myśli różańcowe dla dzieci

Różaniec to cierpliwa modlitwa, bliska prababciom, babciom, mamusiom, pradziadkom, dziadkom, tatusiom, i wszystkim po kolei starym, średniakom i dzieciom. Jej nazwa przypomina różę, czyli coś bardzo pięknego. Tak zachwycamy się różą, że nazywamy ją królową kwiatów. Już bardzo dawno uważano, że odmawianie pozdrowienia "Zdrowaś Maryjo" przypomina rzucanie róż pod stopy Matki Boskiej, jak w każdej procesji. Dlatego różaniec nazwano "wieńcem róż", które podajemy Matce Boskiej.
bp Antoni Długosz
Różaniec modlitwą naszego życia

Biskup Antoni kocha dzieci i rozumie je doskonale. Od wielu lat chętnie spotyka się z nimi, prowadzi dla nich audycje telewizyjne, nagrywa piosenki, głosi im ciekawe homilie i modli się za nie podczas specjalnych Mszy Świętych.
Halina Błaż
Różaniec dla dzieci

Ta książka to prawdziwa perła w dziecięcej biblioteczce! Nie tylko przybliża dzieciom modlitwę różańcową, ale w prosty, a zarazem piękny sposób pomaga zrozumieć wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Piękne wydanie, kolorowe ilustracje to dodatkowe atuty tej pozycji, która może się również stać idealnym prezentem.
s. Arletta Ziółkowska
Krople cennych słów
Rozważania różańcowe dla dzieci

Teksty nawiązują do najprostszych modlitw, które dzieci znają, oraz do słów Jana Pawła II, które, choć trudne i wymagające, niosą zachętę do dobrego życia - życia godnego ucznia Chrystusa. Dzieci, wsłuchując się w słowa Ojca Świętego, odwiedzają miejsca w naszej Ojczyźnie, w których on sam niegdyś gościł. W ten sposób modlitwa różańcowa z dziećmi może być ciekawa i dynamiczna. Na każdy dzień wyznaczono specjalną intencję modlitewną.
Elettra Bedon
Babcia opowiada o różańcu

Czyż dzieci nie uwielbiają słuchać niezwykłych opowieści, zwłaszcza gdy opowiada je ukochana babcia? Dzięki tej książce nauka różańca dla nikogo nie będzie już nudna. Poznawanie wszystkich dwudziestu tajemnic staje się w niej fascynującą wyprawą w czasy Jezusa i Maryi. Książkę polecamy szczególnie rodzicom, chcącym lepiej wytłumaczyć swoim dzieciom sens modlitwy różańcowej, a także wszystkim dzieciom, które lubią czytać ciekawe i mądre historie. Ponadto proponujemy ją katechetom szukającym atrakcyjnych pomocy do pracy z dziećmi.
Raphaële Maillet
Różaniec dla dzieci

Wielu rodziców zastanawia się, jak wprowadzać dzieci w praktyki religijne, aby nie były one dla nich nudnym obowiązkiem, ale od samego początku prawdziwym spotkaniem z Bogiem. Piękna i zakorzeniona głęboko w tradycji modlitwa różańcowa wydaje się idealnym początkiem edukacji małego chrześcijanina. Różaniec dzieci to idealna propozycja dla rodziców, którzy chcieliby pokazać swoim pociechom prawdę zawartą w tajemnicach Różańca. Dzięki tej bogato ilustrowanej, ale prostej, dostosowanej do potrzeb małego odbiorcy książeczce dzieci poznają tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne, zaś krótkie wprowadzenie umożliwi im zrozumienie sensu modlitwy. To świetna propozycja zarówno do wspólnej modlitwy i rozważań rodzica z dzieckiem, jak i samodzielnego poznawania prawd wiary i modlitwy przez młodego chrześcijanina.
Anna Matusiak
Rozważania tajemnic różańcowych

Wartościowa, pięknie ilustrowana książka dla najmłodszych. Zawiera krótkie, pisane wierszem zamyślenia o każdej z dwudziestu tajemnic Różańca świętego. Do książeczki dołączona jest karta różańcowa!

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum