WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Chrzest Pański

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2023


Chrzest Chrystusa w Jordanie

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji bardziej rozpowszechniona jest nazwa święta Trzech Króli) przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego termin na niedzielę po 6 stycznia.
Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i szczegółowo przekazy Ewangelii. Podkreślają przy tym związek tego święta z uroczystością Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę.
Opis chrztu Pana Jezusa zostawili nam wszyscy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował nam św. Mateusz.
W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos:

Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.


Chrzest Chrystusa w Jordanie Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską, którą św. Piotr, przygotowując do przyjęcia chrztu rodzinę rzymskiego urzędnika Korneliusza, opisał w następujących słowach: "Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim" (Dz 10, 38).
W chwili chrztu Jezus miał trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Uważano, że od trzydziestu lat rozpoczyna się pełnia dojrzałości męskiej. Mówimy o mężczyznach, gdyż kobiety nigdy nie miały prawa zabierać głosu publicznie.
W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy (epifania trynitarna).
Św. Jan Apostoł podaje nam miejsce, gdzie miał być Pan Jezus ochrzczony: "Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu" (J 1, 28). Jako dawną Betanię Zajordańską (była bowiem także Betania Przedjordańska ok. 3 km od Jerozolimy, gdzie mieszkał Łazarz z Marią i Martą) wskazuje się dzisiejsze Chirbet el Medesz, gdzie znajduje się potok, wpływający do Jordanu, mający wodę nawet w upalne lata. Tu według biblistów miał się ukrywać kiedyś Eliasz. Tu osiemset lat po nim miał wystąpić Jan Chrzciciel. W pobliżu Jordan jest bardzo płytki, tędy właśnie prowadził szlak ze wschodu na zachód. Wykorzystał tę dogodną sytuację Jan Chrzciciel, aby zwiastować Mesjasza i przygotować na Jego przyjście serca ludzkie.
Rytualne obmycia były znane w starożytności u wielu ludów. Był to zewnętrzny znak wewnętrznej odmiany, żalu za popełnione grzechy i gotowości zadośćuczynienia za nie. Był to krzyk tęsknoty duszy, aby Bóg w swoim miłosierdziu oczyścił ją z win, jak woda oczyszcza ciało z brudu zewnętrznego, materialnego. W Babilonii istniało święte miasto Eridu, dokąd spieszyły tłumy, aby się obmyć. W kulcie syryjskiego bóstwa Jannesa były sakralne oczyszczenia w wodzie i ogniu. W egipskiej Księdze Umarłych spotykamy najstarszy opis rytualnego obmycia niemowląt nowo narodzonych. Panowało więc już wtedy przekonanie, że człowiek rodzi się w jakiejś winie, którą trzeba obmyć. W świątyni w Der-el-Bahri można do dnia dzisiejszego oglądać plastycznie przedstawioną scenę rytualnych obmyć. Rytuał oczyszczenia jest nadto znany w kulcie Demetry, Cybeli, Attisa i Mitry. Zachowany jest on powszechnie do dnia dzisiejszego w Indiach, gdzie do miasta świętego Benares udają się w celu dokonania rytualnych kąpieli w Gangesie miliony wiernych bramińskich.

Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże życie woda chrztu świętego. Istnieje nakaz liturgiczny, aby w Wielką Noc przystroić chrzcielnicę i pokazać ludowi jako kołyskę jego narodzin dla nieba. Z tej okazji kapłan dokonuje wtedy uroczystego poświęcenia na oczach ludu wody chrzcielnej. Tego dnia powinno się udzielać chrztu wszystkim katechumenom. Temu służy również publiczne odnowienie obietnic chrztu świętego wszystkich wiernych, zebranych w kościele.

Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 2 lutego. Dlatego do tego dnia można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.


Materiały związane z tematyką Chrztu podzieliliśmy na następujące części:


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Nauczanie papieskie o chrzcie

Jan Paweł II
Bądźcie wierni łasce chrztu św.
Homilia podczas Mszy św. w Wilnie, 5 września 1993 r.
Jan Paweł II
Chrzest fundamentem chrześcijańskiej egzystencji
Audiencja generalna, 1 kwietnia 1998 r.
Jan Paweł II
Jedyny chrzest wspólnoty chrześcijańskiej
Anioł Pański, 15 kwietnia 1998 r.
Jan Paweł II
Duch Święty w chrzcie i życiu publicznym Chrystusa
Audiencja generalna, 3 czerwca 1998 r.
Jan Paweł II
Bierzmowanie jako dopełnienie łaski chrztu
Audiencji generalna, 30 września 1998 r.
Jan Paweł II
Dar chrztu
Anioł Pański, 10 stycznia 1999 r.
Jan Paweł II
Dzieci naszego Ojca
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom
13 stycznia 1999 r.
Jan Paweł II
Chrystus włącza nas w życie Boga
Anioł Pański, 9 stycznia 2000 r.
Jan Paweł II
Chrzest wezwaniem do odnowy
Anioł Pański, 3 marca 2002 r.
Jan Paweł II
Odpowiedzialność za wiarę dziecka
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom
13 stycznia 2002 r.
Jan Paweł II
Wielki dar chrztu świętego
Anioł Pański, 12 stycznia 2003 r.
Jan Paweł II
Prowadźcie wasze dzieci do świętości
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom
12 stycznia 2003 r.
Jan Paweł II
Baranek Boży
Anioł Pański, 11 stycznia 2004 r.
Jan Paweł II
Chrzest początkiem misji
Anioł Pański, 9 stycznia 2005 r.
 
Benedykt XVI
Chrzest zobowiązuje nas do świętości
Anioł Pański, 7 stycznia 2007 r.
Benedykt XVI
Pomazaniec i Baranek Boży
Anioł Pański, 13 stycznia 2008 r.
Benedykt XVI
Bóg zstąpił w otchłań grzechu, aby każdemu podać rękę
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom
13 stycznia 2008 r.
Benedykt XVI
Odpowiedzialność za wychowanie dzieci
Anioł Pański, 11 stycznia 2009 r.
Benedykt XVI
Chrzest darem prawdziwej wolności
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom
11 stycznia 2009 r.
Benedykt XVI
Chrzest - powtórne narodziny
Anioł Pański, 10 stycznia 2010 r.
Benedykt XVI
Chrzest oświeca światłem Chrystusa
i wprowadza w tajemnicę "Boga-z-nami"
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom
10 stycznia 2010 r.
Benedykt XVI
Odkrywajmy piękno życia chrześcijańskiego
Anioł Pański, 9 stycznia 2011 r.
Benedykt XVI
Wasze dzieci są cennym darem Pana,
który napełnia ich serca swoją miłością
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom
9 stycznia 2011 r.
Benedykt XVI
Chrzest jest nowym narodzeniem
Anioł Pański, 8 stycznia 2012 r.
Benedykt XVI
Modlitwa i sakramenty dają nam światło prawdy
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom,
8 stycznia 2012 r.
Benedykt XVI
Chrystus niczym nowe słońce
na horyzoncie ludzkości rozprasza ciemności
Anioł Pański, 13 stycznia 2013 r.
Benedykt XVI
Niebo otwarte nad dziećmi
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom,
13 stycznia 2013 r.
 
Franciszek
Te dzieci są ogniwami łańcucha
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom,
12 stycznia 2014 r.
Franciszek
Każde ochrzczone dziecko cudem wiary
Anioł Pański, 12 stycznia 2014 r.
Franciszek
Karmcie dzieci mlekiem i Słowem
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom,
11 stycznia 2015 r.
Franciszek
Niebiosa już otwarte
Anioł Pański, 11 stycznia 2015 r.
Franciszek
Wiara największym dziedzictwem
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom,
10 stycznia 2016 r.
Franciszek
Być dzieckiem, naśladować Jezusa
Anioł Pański, 10 stycznia 2016 r.
Franciszek
Wiara oświeca serce
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom,
8 stycznia 2017 r.
Franciszek
Prawdziwa misja to przyciąganie do Chrystusa
Anioł Pański, 8 stycznia 2017 r.
Franciszek
Wiarę przekazuje się "w dialekcie" rodziny
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom,
7 stycznia 2018 r.
Franciszek
Czy znacie datę swojego chrztu?
Anioł Pański, 7 stycznia 2018 r.
Franciszek
Rodzice mają przekazywać wiarę
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom,
13 stycznia 2019 r.
Franciszek
Chrzest w Jordanie "zanurza" Jezusa w tłumie i modlitwie
Anioł Pański, 13 stycznia 2019 r.
Franciszek
W chrzcie dajemy dziecku skarb
Homilia w czasie Mszy św. i udzielenia chrztu dzieciom,
12 stycznia 2020 r.
Franciszek
Jesteśmy radością Boga
Anioł Pański, 12 stycznia 2020 r.
Franciszek
Strzeżmy naszej tożsamości chrzcielnej
Anioł Pański, 10 stycznia 2021 r.
Franciszek
Nie zaniedbujmy modlitwy!
Anioł Pański, 9 stycznia 2022 r.
Franciszek
Sprawiedliwość Boża ma na celu zbawienie człowieka
Anioł Pański, 8 stycznia 2023 r.

Wokół Chrztu Pańskiego

ekai.pl
Niedziela Chrztu Pańskiego
wiara.pl
Chrzest Pański - dlaczego takie święto?
wiara.pl
Znaczenie Chrztu Pańskiego dla Jezusa i Kościoła
wiara.pl
Chrzest Pański w Biblii
wiara.pl
Chrzest Pański w liturgii
Jarosław Charkiewicz
Ikona Chrztu Pańskiego
Józef Augustyn SJ
Chrzest Jezusa
ks. Grzegorz Strzelczyk
Chrzest Jezusa, czyli historia trzech przełomów
Jan Uryga
Na święto Chrztu Pańskiego
Jerzy Kropiwnicki
Rzeka Jordan
Mariusz Kamieniecki
"Jordan" w Tradycji Wschodniej
Krzysztof Sobot
Święto Jordanu
ks. Tomasz Horak
Bezgrzeszny wśród grzeszników
ks. prof. Józef Kudasiewicz
Chrzest Jezusa w Jordanie
ks. Wojciech Niedźwiecki
Chrzest Jezusa w Jordanie
ks. Ludwik Warzybok
Czy znamy sprawę Jezusa?
ks. Ludwik Warzybok
Chrzest Jezusowy i nasz

Sakrament chrztu

ks. Michał Kaszowski
Teologia w pytaniach i odpowiedziach

Chrzest w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego
Narodzenie z wody i z Ducha Świętego
Konieczność chrztu do zbawienia
ks. Jarosław Krężel
Wykład na temat sakramentu chrztu
w ramach katechezy przedchrzcielnej
ks. Maciej Zachara MIC
Rytuał chrztu i jego symbolika
Marino Qualizza
Inicjacja chrześcijańska (fragmenty książki)

Chrzest - podstawy biblijne
Chrzest w życiu Kościoła
Rozwój teologiczno-dogmatyczny (1)
Rozwój teologiczno-dogmatyczny (2)
Rozwój teologiczno-dogmatyczny (3)
Rozwój teologiczno-dogmatyczny (4)
Rozwój teologiczno-dogmatyczny (5)
Rozwój teologiczno-dogmatyczny (6)
Rozwój teologiczno-dogmatyczny (7)
Jacek Salij OP
Cztery chrzty
ks. Henryk Zieliński
Chrzest czy Totolotek?
Zarys wiary - katechizm
Chrzest początkiem nowego życia
Zarys wiary - katechizm
Chrzest programem życia
 
ks. Sebastian Kępa
Chrzest święty - sakrament nie tylko dzieciństwa

Sakrament chrztu świętego jest przede wszystkim zainicjowaniem żywej WIĘZI z Chrystusem. Zatem jego przyjęcie to nie koniec, ale dopiero POCZĄTEK życia wiary. Dar chrztu to jakby "kod genetyczny" chrześcijanina, który umożliwia dojrzałe życie wiary. Przede wszystkim jednak ogromna odpowiedzialność za budowanie wspólnoty z Bogiem i dawanie świadectwa o Nim na co dzień. Od wypełnienia tej misji zależy zbawienie wieczne człowieka.
ks. Henryk Szmulewicz
Chrzest zobowiązaniem do rozwoju wiary

Autor przybliża sakrament chrztu świętego, odczytując go jako stałe wezwanie ludzi ochrzczonych do pracy nad swoją wiarą, nad swoim uczestnictwem w Kościele i nad swoją relacją z Panem Bogiem.
Luis Resines Liorente
Chrzest. Radość wiary

Niniejsza książka może pomóc w wyjaśnieniu zasadniczych kwestii, które pojawiają się, gdy ktoś prosi o chrzest, oraz w pogłębieniu szacunku dla działania Bożego w sakramentach. Powstała ona z myślą o kapłanach i o innych osobach odpowiedzialnych za przygotowanie do chrztu - jako materiał pomocniczy. Mogą z niej korzystać także rodzice.
Mieczysław Guzewicz
Religijne wychowanie dzieci
Chrzest, Pierwsza Komunia

Książka mająca pomóc rodzicom w podjęciu obowiązku religijnego wychowania, w szczególności przygotowania do sakramentu chrztu i Eucharystii.
Maria Campatelli
Chrzest - dar na całe życie

Chrzest to sakrament, który w Kościele katolickim przyjmujemy jako małe dzieci, będąc tego zupełnie nieświadomi. Może to właśnie z tego powodu nie zastanawiamy się nad tym, jak ogromne znaczenie ma on dla naszego życia duchowego, naszego życia z Bogiem. Maria Campatelli w swojej książce zmusza nas do zmiany takiej postawy i pokazuje, że to niezwykłe wydarzenie, którego byliśmy bohaterem u progu naszego życia, ma zasadnicze znaczenie dla jego jakości w przyszłości.
bp Antoni Długosz
Chrzest święty - pierwszy sakrament
List do rodziców, opiekunów i rodziców chrzestnych

Biskup Antoni Długosz pragnie nam przypomnieć, jak wielkie znaczenie mają w naszym życiu sakramenty, a zwłaszcza ten, który otrzymujemy jako pierwszy: chrzest. Często nie rozumiemy, jak wielkie dary Bóg złożył w tym sakramencie i dlatego jakby nie w pełni z nich korzystamy. Ksiądz Biskup w przystępny sposób wyjaśnia nam to i pomaga nie przegapić istotnych treści. Skorzystajmy z jego życzliwych, mądrych słów.
Rosemary Gallagher, John Trenchard CssR
Narodziny i chrzest twojego dziecka

Broszura przeznaczona dla młodych rodziców radujących się narodzinami dziecka w rodzinie, do wykorzystania w duszpasterstwie rodzin. W niezwykle prosty i krótki sposób wyjaśnia symbolikę obrzędów chrzcielnych, znaczenie sakramentu chrztu dziecka, a także wynikające z niego zobowiązania dla rodziców. Autorzy zwracają uwagę, że chrzest dziecka jest szansą na ożywienie wiary rodziców.
praca zbiorowa
Przygotowanie rodziców i chrzestnych
do sakramentu chrztu świętego dzieci

Publikacja dotyczy przygotowania rodziców i chrzestnych do sakramentu chrztu świętego dzieci; przeznaczona jest dla katechistów - kapłanów, zakonników, zakonnic i świeckich, którzy zajmują się katechizacją dorosłych.
ks. Stanisław Chabiński SAC
Chrzest mojego dziecka

Czym jest chrzest? Jak należy się do niego przygotować? Jaka jest rola rodziców i świadków, czyli rodziców chrzestnych? Jak przebiega sama ceremonia sakramentu?
Anna Matusiak
Dziecko Boże
Pamiątka przyjęcia sakramentu chrztu świętego

Album ten to prezent dla nowo ochrzczonego dziecka. Będzie on dla obdarowanego wspaniałą pamiątką tak niezwykłego wydarzenia, jakim jest przyjęcie pierwszego i najważniejszego sakramentu - chrztu świętego.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum