WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin

Kolor szat:
Niedziela, 25 grudnia 2022
NARODZENIE PAŃSKIE
Uroczystość

Czytania liturgii Mszy św. w dzień


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.


Iz 9, 5

Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; * na Jego ramionach spoczęła władza, * i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

Is 9, 6; Ps 97
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj zapis melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Puer natus est nobis, et fílius datus est nobis: cuius impérium super húmerum eius: et vocábitur nomen eius, magni consílii Angelus.
Cantáte Dómino cánticum novum: quia mirabília fecit. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris: qui tollis peccata mundi miserere nobis; qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 

Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, daj nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, * który przyjął naszą ludzką naturę. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Iz 52, 7-10

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu czytania.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować».
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem.
Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania.Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6
(R.: por. 3cd)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania śpiewu psalmu.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

1Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
 albowiem uczynił cuda.
 Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
 i święte ramię Jego.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

2Pan okazał swoje zbawienie, *
 na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
3Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
 dla domu Izraela.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

 Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
 zbawienie Boga naszego.
4Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
 cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

5Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
 przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
6Przy trąbach i przy głosie rogu, *
 na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Ps 97, 2-4

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj zapis melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Vidérunt omnes fines terræ salutáre Dei nostri: iubiláte Deo omnis terra.
Notum fecit Dóminus salutáre suum: ante conspéctum géntium revelávit iustítiam suam.


Bóg przemówił do nas przez Syna

Hbr 1, 1-6

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu czytania.

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię.
Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem»? I znowu: «Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem»? A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży».

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do drugiego czytania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zajaśniał nam dzień święty,
          pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj zapis melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Allelúia. Dies sanctificátus illúxit nobis: veníte gentes, et adoráte Dóminum: quia hódie descéndit lux magna super terram.


Słowo stało się ciałem

J 1, 1-18
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu Ewangelii.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».
Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie.


Słowo stało się ciałem

J 1, 1-5. 9-14

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Oto słowo Pańskie. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
Na słowa I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się Człowiekiem wszyscy klękają

 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Wszechmogący Boże, w tę uroczystość przyjmij z upodobaniem Ofiarę, przez którą dokonało się nasze pojednanie z Tobą, * i spraw, aby wzniosła się do Ciebie jako doskonałe uwielbienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 88, 12 et 15a

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj zapis melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Tui sunt cæli, et tua est terra: orbem terrárum, et plenitúdinem eius tu fundásti: iustítia et iudícium præparátio sedis tuæ.


3. Chrystus Światłością

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Albowiem przez tajemnicę Wcielonego Słowa * zajaśniał oczom naszej duszy * nowy blask Twojej światłości; * abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, * zostali przezeń porwani * do umiłowania rzeczy niewidzialnych.
Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając...


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do prefacji.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej.
Ps 98, 3

Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie przychodzące od naszego Boga.

Ps 97, 3cd

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Vidérunt omnes fines terræ salutáre Dei nostri. 

Miłosierny Boże, narodzony dzisiaj Zbawiciel świata przywrócił nam dziecięctwo Boże, * spraw, abyśmy mieli udział w Jego wiecznym życiu. Który żyje i króluje na wieki wieków.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa przed rozesłaniem.
 

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności światła i przez Jego narodzenie napełnił światłem ten najświętszy dzień, * niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski.
W. Amen.
K. Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni wasze dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii.
W. Amen.
K. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Radosław Więcławek OP: W swoim rytmie
   •  Norbert A. Lis OP: Narodzeni z Boga
   •  Maciej Biskup OP: Na początku była bliskość
   •  Wojciech Gomułka OP: Bądź świadkiem
   •  Michał Golubiewski OP: Szklanka z oceanem
   •  Paweł Trzopek OP: Poszukiwany
   •  Michael J. Dodds OP: Gdzie jest Jezus?
   •  Dominik Jarczewski OP: Zawstydzenie
   •  Józef Zborzil OP: Abyśmy byli dziećmi Bożymi
   •  Benedykt Malewski OP: O języku Boga
   •  Rafał Wędzicki OP: Zawrót głowy
   •  Wojciech Prus OP: Opłatek dla wroga
   •  Mariusz Tabaczek OP: Iluminacja
   •  Cyprian Klahs OP: Nadzieja
   •  Maciej Roszkowski OP: Z perspektywy nieba
   •  Tomasz Zamorski OP: Niekonsekwentna konsekwencja
   •  Adam Szustak OP: Niechaj stanie się Światłość
   •  Krzysztof Popławski OP: Może się narodzić wszędzie
   •  Jan Góra OP: Bitwa
   •  Marcin Lisak OP: Na początku był Sens
   •  Marian Grabowski: Zadanie Józefa
   •  Stacja7.pl: Bóg się rodzi, moc truchleje
   •  ks. Leszek Smoliński: Radość Bożego Narodzenia
   •  ks. Leszek Smoliński: Słowo stało się Ciałem
   •  ks. Leszek Smoliński: Tajemnica Narodzenia Pańskiego
   •  Piotr Blachowski: Co świętujemy?
   •  Piotr Blachowski: Wypełniona radość
   •  Piotr Blachowski: Dotrwaliśmy
   •  Piotr Blachowski: Spełnione oczekiwanie
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Noc ciemna i błogosławiona
   •  ks. Stanisław Wronka: Światłość w ciemności
   •  bp Jan Kopiec: Bóg szukający człowieka
   •  ks. Adam Kalbarczyk: Pochyleni przed wcielonym Bogiem
   •  Henryk Majkrzak SCJ: Poznaj, chrześcijaninie, Twoją godność!
   •  André Seve: Jak to możliwe?
   •  ks. Zdzisław Wietrzak SJ: Chwała Bogu - pokój ludziom
   •  ks. Kazimierz Fąfara: Cicha noc, święta noc...
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Oto zwiastuję wam radość wielką
   •  ks. Kazimierz Korcz: Kazanie na Pasterkę
   •  ks. Stanisław Biel SJ: Narodziny Boga
   •  ks. Artur Seweryn: "Dom chleba"
   •  ks. Janusz Mastalski: Zgoda na wolę Bożą
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Dziś
   •  ks. Janusz Mastalski: Objawienie wielkości człowieczeństwa
   •  ks. Pogodny: Narodziny Boga
   •  ks. Edward Staniek: Dziecię nam się narodziło
   •  ks. Janusz Mastalski: Trzy wymiary Świąt Wcielenia
   •  ks. Bogusław Wróbel: Boże Narodzenie a zło
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Niestrudzony Bóg
   •  ks. Krzysztof Burdak: Bóg przychodzi do swoich
   •  ks. Janusz Mastalski: Radość Wcielenia
   •  ks. Stanisław Saletnik: Znak
   •  ks. Janusz Mastalski: Dary Dzieciątka
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Prawda Bożego Narodzenia
   •  ks. Edward Staniek: Świadectwo z chlebem w ręku
   •  ks. Janusz Mastalski: Dary Bożej Dzieciny
   •  ks. Edward Staniek: Sieć życzliwych rąk
   •  ks. Tomasz Chudy SDS: Opowieść Boga
   •  ks. Jacek Wawrzyniak SDS: Narodził się wam Zbawiciel
   •  ks. Mateusz Nowak: Pasterka
   •  Andrzej Prugar OFMConv.: Po co kolejne Boże Narodzenie?
   •  ks. Jerzy Cholewiński: Boże Narodzenie
   •  ks. Jerzy Cholewiński: Radosne Narodzenie

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG