Módl się słuchając

W wersji PREMIUM
dostępne jest nagranie tej Godziny
w formacie MP3.

Dowiedz się więcej...


WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

U pasjonistów:

Kolor szat:
Niedziela, 18 października 2020
ŚW. PAWŁA OD KRZYŻA, PREZBITERA
założyciela zgromadzenia
Uroczystość

I Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna    Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

W wersji PREMIUM dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Niedziela I, str. 531; LG skrócone: Niedziela I, str. 732

Pawle, któryś wiernie kroczył
Drogą krzyża za swym Panem,
Po ziemskiego życia trudach
Teraz w Bogu masz spoczynek.

Za natchnieniem swego serca,
Wśród żołnierzy Chrystusowych
Chciałeś wierze swojej służyć,
Życie kładąc na ofiarę.

Dni czterdzieści w samotności,
Poście i skupieniu ducha
Poświęciłeś, by rozeznać
Wolę Boga jedynego.

Eucharystii cześć za cenę
Nawet śmierci szerzyć chciałeś,
A brak czci dla Zbawiciela
Pokutą wynagradzałeś.

Swą modlitwą i nauką
Zabłąkanych i upadłych
Wspomagałeś, by powstali
Nawróceni w głębi serca.

Na wzór Apostołów żyjąc,
Przemierzałeś swą ojczyznę,
Głosząc, że w Chrystusa krzyżu
Bóg nam miłość swą objawił.

Bogu - Miłości niezmiernej
I wszelkiego dobra Ojcu
Cześć niech będzie w Trójcy Świętej
Za Twój przykład i opiekę. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Niedziela I, str. 531-534; LG skrócone: Niedziela I, str. 732-734
Psalmy - LG tom IV: Niedziela I, str. 531-534; LG skrócone: Niedziela I, str. 732-734

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Idź do tych, do których cię poślę, * głoś to, co ci polecę, / nie bój się, bo Ja jestem z tobą.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Idź do tych, do których cię poślę, / głoś to, co ci polecę, / nie bój się, bo Ja jestem z tobą.

2 ant. Ustanowiłem cię moim sługą: * objawię ci, jak wiele musisz wycierpieć / dla mego imienia.

Psalm 146
Szczęśliwi ufający Bogu
Chwalmy Boga przez nasze życie, czyli przez nasze postępowanie (Arnobiusz)

Chwal, duszo moja, Pana; †
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, †
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, †
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ustanowiłem cię moim sługą: / objawię ci, jak wiele musisz wycierpieć / dla mego imienia.

3 ant. Został wyznaczony przez Boga, * by nawracać dusze; / ożywił pobożność w epoce odchodzenia od wiary.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Został wyznaczony przez Boga, / by nawracać dusze; / ożywił pobożność w epoce odchodzenia od wiary.


LG tom IV: Niedziela I, str. 534;
Ef 3, 8-12

Bracia, mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich - zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego.


LG tom IV: Niedziela I, str. 534; LG skrócone: Niedziela I, str. 735

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Wszyscy mnie uważają za wysłannika Chrystusa * I zarządcę tajemnic Bożych.
W.  Wszyscy mnie uważają za wysłannika Chrystusa / I zarządcę tajemnic Bożych.
K.   Bóg mnie ustanowił sługą Ewangelii.
W.  I zarządcę tajemnic Bożych.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Niech każdy uważa nas za sługi Chrystusa / I zarządcę tajemnic Bożych.


LG tom IV: XXIX Niedziela Zwykła A, str. 320;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Człowiek wybrany przez Boga * zebrał towarzyszy pod sztandarem krzyża, / by rozważać i głosić Chrystusa ukrzyżowanego.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Człowiek wybrany przez Boga / zebrał towarzyszy pod sztandarem krzyża, / by rozważać i głosić Chrystusa ukrzyżowanego.


LG tom IV: Niedziela I, str. 534; LG skrócone: Niedziela I, str. 735-736


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Dziękując Bogu wszechmogącemu za to, że wybrał świętego Pawła, aby głosił ludziom słowo krzyża, zanośmy do Niego nasze pokorne prośby:
Przez śmierć Twego Syna wysłuchaj nas, Panie.

Ojcze Święty, który posłałeś swojego jedynego Syna na świat, by go zbawił,
- spraw, abyśmy ofiarując nasze życie, prowadzili ludzkość do niewyczerpanych bogactw Chrystusa ukrzyżowanego.
Przez śmierć Twego Syna wysłuchaj nas, Panie.

Ojcze Święty, w swoim miłosierdziu dopuściłeś nas do głoszenia męki Chrystusa,
- spraw, abyśmy przez całe nasze życie byli jej wiernymi świadkami w duchu świętego Pawła od Krzyża.
Przez śmierć Twego Syna wysłuchaj nas, Panie.

Ojcze Święty, który pociągnąłeś świętego Pawła od Krzyża do głoszenia nieustannej pamięci o tajemnicy krzyża,
- daj, abyśmy coraz bardziej zgłębiali tę największą tajemnicę.
Przez śmierć Twego Syna wysłuchaj nas, Panie.

Ojcze Święty, który uczyniłeś świętego Pawła od Krzyża żarliwym głosicielem męki Twego Syna,
- spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem stali się wiernymi i owocnymi głosicielami Ewangelii o Męce Pańskiej.
Przez śmierć Twego Syna wysłuchaj nas, Panie.

Ojcze Święty, który przez krew swego Syna dajesz ludziom przebaczenie i życie wieczne,
- przyjmij naszych zmarłych braci do królestwa Twojej chwały.
Przez śmierć Twego Syna wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: XXIX Niedziela Zwykła A, str. 320; LG skrócone: XXIX Niedziela Zwykła, str. 638

Panie Jezu Chryste, Ty wybrałeś świętego Pawła od Krzyża, by rozważał i głosił tajemnice Twojej męki, budząc poprzez swoje dzieło nowy zapał w Twoim Kościele, spraw, abyśmy szli jego śladami * i osiągnęli chwałę Twego zmartwychwstania. Który i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG