Módl się słuchając

W wersji PREMIUM
dostępne jest nagranie tej Godziny
w formacie MP3.

Dowiedz się więcej...


WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 6 sierpnia 2022
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (rok C)
Święto

Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna    Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

W wersji PREMIUM dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3
(w lewym górnym rogu strony).

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Własne, str. 1024-1025; LG skrócone: Własne, str. 1394

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Światło ze Światła zrodzone
I Zbawco całej ludzkości,
Jezu, wysłuchaj łaskawie
Modlitwy naszej i pieśni.

Z twarzą jaśniejszą od słońca
I w szatach bielszych od śniegu
Jako Stworzyciel się jawisz
Na górze świadkom wybranym.

Dawnym prorokom i uczniom
Nowego z nami Przymierza
Dajesz oglądać swe Bóstwo,
By z wiarą Ciebie wyznali.

Głos Ojca z nieba dochodzi
I Synem Ciebie nazywa,
My zaś pokornie wieścimy,
Że jesteś Królem wszechświata.

Niegdyś z miłości dla grzesznych
Przyjąłeś ciało człowiecze;
Teraz nas uczyń członkami
Twojego Ciała świętego.

Bądź uwielbiony na zawsze,
O Boży Synu najmilszy;
Ojciec i Duch Cię objawia
W jasności chwały przedwiecznej. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Własne, str. 1025-1027; LG skrócone: Własne, str. 1394
Psalmy - LG tom IV: Własne, str. 1025-1027; LG skrócone: Własne, str. 732-733. 1395

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Jezus wziął ze sobą * Piotra, Jakuba i jego brata, Jana; / zaprowadził ich osobno na górę wysoką / i tam się wobec nich przemienił.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
"Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus wziął ze sobą / Piotra, Jakuba i jego brata, Jana; / zaprowadził ich osobno na górę wysoką / i tam się wobec nich przemienił.

2 ant. Obłok świetlany ich osłonił, * a z obłoku odezwał się głos: / To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Psalm 121
Bóg czuwa nad wiernymi
Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał (Ap 7, 16)

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał †
nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Obłok świetlany ich osłonił, / a z obłoku odezwał się głos: / To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

3 ant. Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: * Nie opowiadajcie nikomu o widzeniu, / aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. / Alleluja.

Pieśń (por. 1 Tm 3, 16)
Tajemnica i chwała Chrystusa

W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Chrystus objawił się w ciele, *
w Duchu został usprawiedliwiony.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Ukazał się aniołom, *
ogłoszony był poganom.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Znalazł wiarę w świecie, *
wzięty został w chwale.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!

Ant. Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: / Nie opowiadajcie nikomu o widzeniu, / aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. / Alleluja.


LG tom IV: Własne, str. 1027;
Rz 8, 16-17

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.


LG tom IV: Własne, str. 1027; LG skrócone: Własne, str. 1396

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Przed Panem kroczą majestat i piękno. * Alleluja, alleluja.
W.  Przed Panem kroczą majestat i piękno. / Alleluja, alleluja.
K.   Potęga i blask w Jego przybytku.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Przed Panem kroczą majestat i piękno. / Alleluja, alleluja.


LG tom IV: Własne, str. 1027;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Uczniowie usłyszawszy głos * upadli na twarz i bardzo się zlękli, / a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: / Wstańcie, nie lękajcie się. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uczniowie usłyszawszy głos / upadli na twarz i bardzo się zlękli, / a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: / Wstańcie, nie lękajcie się. / Alleluja.


LG tom IV: Własne, str. 1027-1028; LG skrócone: Własne, str. 1396-1397


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Z ufnością zanośmy nasze prośby do Zbawiciela, który cudownie przemienił się na górze w obecności swoich uczniów:
Swoją światłością rozprosz nasze mroki.

Chryste, Ty przez swoje przemienienie objawiłeś uczniom przed męką chwałę zmartwychwstania,
- spraw, aby Twój Kościół, oczyszczony przez utrapienia, doznał radości z udziału w Twoim zwycięstwie.
Swoją światłością rozprosz nasze mroki.

Chryste, Ty wziąłeś ze sobą na górę Piotra, Jakuba i Jana,
- daj, aby nasz papież N. i biskupi służyli Twemu ludowi z nadzieją zmartwychwstania.
Swoją światłością rozprosz nasze mroki.

Chryste, Ty na górze objawiłeś swoją chwałę wobec Mojżesza i Eliasza, błagamy Cię za Żydów, którzy byli niegdyś narodem wybranym,
- spraw, aby osiągnęli pełnię odkupienia.
Swoją światłością rozprosz nasze mroki.

Chryste, Ty zajaśniałeś światu, gdy ukazała się nad Tobą chwała Stwórcy,
- wspomagaj ludzi dobrej woli, aby postępowali w Twojej światłości.
Swoją światłością rozprosz nasze mroki.

Chryste, Ty przemienisz nasze ciała podległe zniszczeniu na podobne do Twego ciała chwalebnego,
- wprowadź do swojej chwały naszych zmarłych braci.
Swoją światłością rozprosz nasze mroki.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Własne, str. 1023; LG skrócone: Własne, str. 1393

Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG