WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 6 sierpnia 2022
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (rok C)
Święto

Jutrznia
(monastyczna LG)K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


Słodkie wspomnienie Jezusa
Napełnia serce weselem,
Daje światło i pokój,
Utwierdza w Jego miłości.

Język nie zdoła wyrazić,
Co sprawia Twoja obecność,
Ten tylko może to pojąć,
Kto Ciebie, Panie, odnalazł.

Ty jesteś naszą jednością,
Nadzieją, mocą i dobrem;
Rozum i wolę przenikasz
W głębinach duszy ukryty.

Ojcu i Tobie, o Chryste,
Coś nas odkupił na krzyżu,
Z Duchem Najświętszym pociechy
Niech będzie chwała na wieki. Amen.


1 ant. Słyszeliśmy głos z nieba, * kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Słyszeliśmy głos z nieba, / kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.

2 ant. Odezwał się głos z obłoku: * To jest mój Syn umiłowany, / Jego słuchajcie.

Psalm 93
Chwałą Boga Stworzyciela
Zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę (Ap 19, 6. 7)

Pan króluje, oblókł się w majestat, †
Pan wdział potęgę i nią się przepasał, *
tak świat utwierdził, że się nie zachwieje.
Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
Rzeki podnoszą się, Panie, †
rzeki swój głos podnoszą, *
hucząc podnoszą się rzeki.
Ponad szum wód rozległych, †
od morskich fal mocniejszy *
jest Pan potężny w niebie.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, †
Twojemu domowi świętość przystoi, *
po wszystkie dni, o Panie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Odezwał się głos z obłoku: / To jest mój Syn umiłowany, / Jego słuchajcie.

3 ant. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, * tylko samego Jezusa.

Pieśń (Dn 3, 52-57)
Hymn uwielbienia
Stwórca... jest błogosławiony na wieki (Rz 1, 25)

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest Twoje imię pełne chwały i świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, †
który siedzisz na cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, / tylko samego Jezusa.

4 ant. Chrystus jako Syn jest nad swoim domem, * a Jego domem my jesteśmy.

Psalm 150
Chwalcie Pana
Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: Chwalcie Boga waszą duszą i ciałem waszym (Hezychiusz)

Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
chwalcie na cudownym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, †
chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus jako Syn jest nad swoim domem, / a Jego domem my jesteśmy.


Ap 21, 10. 23

Anioł uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga. A Miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek.K.   Czcią i chwałą uwieńczyłeś go, Panie, * Alleluja, alleluja.
W.  Czcią i chwałą uwieńczyłeś go, Panie, / Alleluja, alleluja.
K.   Wszystko złożyłeś pod Jego stopy.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Czcią i chwałą uwieńczyłeś go, Panie, / Alleluja, alleluja.


Łk 1, 68-79

Ant. Prawo zostało nadane przez Mojżesza, * łaska i prawda przyszły przez Chrystusa, / z Jego pełności otrzymaliśmy łaskę po łasce.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prawo zostało nadane przez Mojżesza, / łaska i prawda przyszły przez Chrystusa, / z Jego pełności otrzymaliśmy łaskę po łasce.Z ufnością zanośmy nasze prośby do Zbawiciela, który cudownie się przemienił na górze w obecności swoich uczniów:
Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości!

Ojcze nieskończenie dobry, Ty przemieniłeś swego umiłowanego Syna i objawiłeś się w świetlistym obłoku,
- spraw, abyśmy wiernie zachowali słowa Chrystusa.
Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości!

Boże, Ty hojnie obdarzyłeś swoich wybranych szczęściem i radością,
- daj, abyśmy znaleźli w Ciele Chrystusa źródło życia.
Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości!

Boże, Ty oświeciłeś nasze serca, abyśmy oglądali Twoją chwałę na obliczu Jezusa Chrystusa,
- pozwól nam zawsze wpatrywać się w Twojego umiłowanego Syna.
Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości!

Boże, Ty przez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, obdarzyłeś nas łaską świętego powołania,
- spraw, aby światło Ewangelii prowadziło nas do życia wiecznego.
Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości!

Ojcze, dzięki Twojej miłości staliśmy się dziećmi Bożymi,
- spraw, abyśmy się upodobnili do Chrystusa, gdy przyjdzie w chwale.
Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości!

Po prośbach przełożony odmawia lub śpiewa Modlitwę Pańską aż do słów "i nie wódź nas na pokuszenie" włącznie, na którą wszyscy odpowiadają "ale nas zbaw ode złego". W razie nieobecności przełożonego Modlitwę Pańską odmawiają lub śpiewają wszyscy:

K. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
W. ale nas zbaw ode złego.Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna * stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona tę Godzinę kończy się mówiąc:
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

W oficjum odmawianym indywidualnie mówi się:
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

Zgodnie ze zwyczajem, Jutrznię można zakończyć wspomnieniem o braciach (siostrach) nieobecnych:
K. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W. I z naszymi braćmi (siostrami) nieobecnymi. Amen.


Wydawnictwo Benedyktynów - Tyniec

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Monastycznej Liturgii Godzin - © Copyright by Wydawnictwo Benedyktynów - Tyniec

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG