WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 11 lipca 2021
III tydzień psałterza
XV NIEDZIELA ZWYKŁA B

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.


Ps 17, 15

W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, * nasycę się Twym widokiem, * gdy ukaże się Twoja chwała.

Ps 54, 17. 18. 19. 20. 23 et 2
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam, ab his qui appropínquant mihi, et humiliávit eos, qui est ante sæcula, et manet in ætérnum, iacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet.
Exáudi Deus oratiónem meam, et ne despéxeris deprecatiónem meam, inténde mihi, et exáudi me. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Misja proroka

Am 7, 12-15

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą».
I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”»

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania.Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8)

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

9Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *
 oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
10Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie
 dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
 i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

11Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
 ucałują się sprawiedliwość i pokój.
12Wierność z ziemi wyrośnie, *
 a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

13Pan sam szczęściem obdarzy, *
 a nasza ziemia wyda swój owoc.
14Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
 a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Ps 84, 8. 2

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, et salutáre tuum da nobis.
Benedixísti, Dómine, terram tuam, avertísti captivitátem Iacob.


Bóg wybrał nas w Chrystusie

Ef 1, 3-14
Ef 1, 3-10

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Koniec krótszej perykopy.

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu.

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do drugiego czytania.Por. Ef 1, 17-18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
          przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 64, 2

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Allelúia. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddétur votum in Ierúsalem.


Rozesłanie Dwunastu

Mk 6, 7-13
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!»
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!»
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemień je na Pokarm duchowy dla Twoich wiernych, * aby przyjmując go wzrastali w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 83, 4. 5

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ad te Dómine levávi ánimam meam, Deus meus, in te confído, non erubéscam, neque irrídeant me inimíci mei, étenim univérsi qui te exspéctant, non confundéntur.


33. Zadatek wieczystej Paschy

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
W czasie naszej doczesnej pielgrzymki * doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach * i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. * Mając bowiem pierwsze dary Ducha, * przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, * spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.
Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając...


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do prefacji.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej.
Ps 84, 4-5

Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, * gdzie złoży swe pisklęta: * przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże. * Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, * nieustannie wielbiąc Ciebie.

Albo:

J 6, 56

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, * trwa we Mnie, a Ja w nim.

Ps 83, 4. 5

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Passer invénit sibi domum, et turtur nidum, ubi repónat pullos suos, altária tua Dómine virtútum, Rex meus, et Deus meus, beáti qui hábitant in domo tua, in sæculum sæculi laudábunt te. 

Posileni Twoimi Darami, prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie * wzrastał w nas jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa przed rozesłaniem.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Krzysztof Popławski OP: Bez miary
   •  Marian Grabowski: Pierwsze zadanie uczniów
   •  stacja7.pl: Idź, prorokuj
   •  BibleNote.pl: Posłanie apostołów
   •  ks. Leszek Smoliński: Wiarygodny świadek
   •  Piotr Blachowski: W imię Chrystusa
   •  ks. Jan Kochel: Współpracownikami jesteśmy!
   •  ks. Jan Waliczek: Przywołani i rozesłani
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Świat w ogniu
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Jak to się mogło udać?
   •  ks. Antoni Dunajski: Fenomen Dwunastu
   •  ks. Jan Hojnowski: Posłani, by oznajmić tajemnice Bożej woli
   •  Andre Seve: Wszyscy mamy nauczać
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie
   •  o. Paweł: Idź i prorokuj!
   •  ks. Zbigniew Sobolewski: Posłuszeństwo i ufność posłanych
   •  ks. Janusz Mastalski: Zadanie ewangelizacji
   •  ks. Edward Staniek: Strząśnijcie proch z nóg
   •  ks. Rafał Buchinger: Zanim zaczniemy wymagać
   •  ks. Stanisław Bedrowski: Idź i głoś Ewangelię
   •  ks. Rafał Pasternak SDS: Śpiący Jezus
   •  o. Andrzej Prugar OFMConv.: Po pierwsze: nawracać się
   •  ks. Tomasz Raćkos SDS: Brak zaufania

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG