Módl się słuchając

W wersji PREMIUM
dostępne jest nagranie tej Godziny
w formacie MP3.

Dowiedz się więcej...


WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W diecezji opolskiej, w Łobżenicy i w Garwolinie:

Kolor szat:
Czwartek, 25 lipca 2019
ŚW. ANNY, MATKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
głównej patronki diecezji i miasta
Uroczystość

I Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna        Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

W wersji PREMIUM dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom III: Ap, str. 1454-1455; LG skrócone: Ap, str. 1634

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Wieczorne światło napełnia
Przestworza niebios i ziemię,
A my sławimy modlitwą
Wspomnienie świętej niewiasty.

Odeszłaś od nas już dawno,
Lecz słodka pamięć o tobie
Na zawsze trwa w naszych sercach
I smutnym niesie pociechę.

Bo w tobie Bóg nam ukazał,
Jak dobry jest dla pokornych,
Jak może życia szarzyznę
Przemienić swoją miłością.

Poznałaś smak wyrzeczenia
I łez przelanych samotnie,
A z tego źródła ofiary
Poiłaś innych weselem.

Roztropna, mądra i czysta,
Posiadłaś pełnię pokoju,
A teraz stoisz przed Panem,
By orędować za nami.

Niech Bogu w Trójcy Jednemu
Oddają cześć odkupieni,
A Jego łaska nam wszystkim
Niech bramę niebios otworzy. Amen.


Antyfony - LG tom III: Własne, str. 1348; LG skrócone: Własne, str. 1375
Psalmy - LG tom III: Ap, str. 1455-1457; LG skrócone: Ap, str. 1634-1636

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Błogosławione imię Pana, * który okazał miłosierdzie swojej służebnicy.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławione imię Pana, / który okazał miłosierdzie swojej służebnicy.

2 ant. Chwal, Jeruzalem, Pana, * gdyż błogosławi synom twoim w tobie.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga
Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwal, Jeruzalem, Pana, / gdyż błogosławi synom twoim w tobie.

3 ant. Podobałaś się Panu, * twój Bóg raduje się tobą.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Podobałaś się Panu, / twój Bóg raduje się tobą.


LG tom III: Własne, str. 1349;
Rz 9, 4-5

Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierze i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.


LG tom III: Własne, str. 1349; LG skrócone: Własne, str. 1375

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Pan ujął się za swoim sługą, Izraelem, * Pomny na swe miłosierdzie.
W.  Pan ujął się za swoim sługą, Izraelem, / Pomny na swe miłosierdzie.
K.   Jak obiecał naszym ojcom.
W.  Pomny na swe miłosierdzie.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Pan ujął się za swoim sługą, Izraelem, / Pomny na swe miłosierdzie.


LG tom III: Własne, str. 1349;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Szlachetny szczep Jessego * wydał wdzięczną odrośl, / na której rozwinął się kwiat o cudownej woni.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szlachetny szczep Jessego / wydał wdzięczną odrośl, / na której rozwinął się kwiat o cudownej woni.


LG tom III: Ap, str. 1458; LG skrócone: Ap, str. 1637


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Przez orędownictwo świętych kobiet módlmy się do Pana za Kościół i wołajmy:
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez męczennice, które siłą ducha pokonały śmierć ciała,
- udziel swemu Kościołowi męstwa w doświadczeniach.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez kobiety zamężne, które żyjąc w świętym małżeństwie, wzrastały w łasce,
- udziel swemu Kościołowi apostolskiej płodności.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez wdowy, które w modlitwie i gościnności znosiły i uświęcały swoją samotność,
- spraw, aby Kościół objawiał światu tajemnicę Twojej miłości.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez matki, które urodziły i wychowały dzieci dla królestwa Bożego i ludzkiej społeczności,
- spraw, aby Twój Kościół zrodził wszystkich do życia wiecznego.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez wszystkie kobiety, które zasłużyły na oglądanie blasku Twojego oblicza,
- daj wszystkim zmarłym Twego Kościoła udział w wiecznej radości.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Własne, str. 1348; LG skrócone: Własne, str. 1374

Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś świętą Annę na matkę Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, * przez jej wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG