WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 18 lipca 2019
III tydzień psałterza
XV tydzień Okresu Zwykłego

Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna        Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom III: Czwartek III, str. 868-869; LG skrócone: Czwartek III, str. 1021-1022

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Stwórco światła wszechmogący,
Dzięki Tobie dzień jaśnieje
I przez Ciebie świat się zrodził
Od pierwszego brzasku zorzy.

Czas od świtu do wieczora
Dniem nazywać rozkazałeś,
Racz więc przyjąć nasze modły,
Gdy nam grozi mrok i zamęt.

Dusza własnym złem spętana
Nie chce myśleć o wieczności;
Ty uwolnij ją z brzemienia
I obdaruj łaską życia.

Niech kołacze do bram nieba,
By otrzymać dar ożywczy,
Niech unika złudy grzechu
I oczyści się z przewiny.

Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.


Antyfony - LG tom III: Czwartek III, str. 869-871; LG skrócone: Czwartek III, str. 1022-1024
Psalmy - LG tom III: Czwartek III, str. 869-871; LG skrócone: Czwartek III, str. 1022-1024

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Niech Twoi wyznawcy, Panie, śpiewają z radości, * kiedy wchodzą do Twojej świątyni.

Psalm 132
Obietnice Boże dla Dawida
Pan Bóg da Mu tron Dawida, Jego ojca (Łk 1, 32)

I

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Pamiętaj, Panie, Dawidowi *
wszystkie jego trudy,
Jak złożył Panu przysięgę, *
związał się ślubem przed Bogiem Jakuba:
"Nie wejdę do mieszkania w moim domu, *
nie wstąpię na posłanie mego łoża,
Nie użyczę snu moim oczom, *
powiekom moim spoczynku,
Póki nie znajdę miejsca dla Pana, *
mieszkania dla Niego, dla Boga Jakuba".
Słyszeliśmy o arce w Efrata, *
znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania, *
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.
Wyrusz, Panie, na miejsce Twego odpoczynku, *
Ty i arka Twej chwały.
Niech Twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją, *
a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.
Przez wzgląd na Dawida, Twego sługę, *
nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech Twoi wyznawcy, Panie, śpiewają z radości, / kiedy wchodzą do Twojej świątyni.

2 ant. Pan wybrał Syjon * na swoją siedzibę.

II

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
której nie odwoła:
"Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie.
A jeśli twoi synowie zachowają moje przymierze *
i wskazania, których im udzielę,
Także ich synowie *
zasiądą na tronie po wieczne czasy".
Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
"Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.
Będę hojnie błogosławił jego zasobom, *
jego ubogich nasycę chlebem.
Jego kapłanów odzieję zbawieniem, *
a jego wierni prawdziwie cieszyć się będą.
Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca.
Odzieję wstydem nieprzyjaciół jego, *
a nad nim zajaśnieje jego korona".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan wybrał Syjon na swoją siedzibę.

3 ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, * a wszystkie ludy będą Mu służyły.

Pieśń (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Sąd Boży

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, †
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego *
i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
Dlatego radujcie się, niebiosa, *
razem z waszymi mieszkańcami.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, / a wszystkie ludy będą Mu służyły.


LG tom III: Czwartek III, str. 871;
1 P 3, 8-9

Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.


LG tom III: Czwartek III, str. 871; LG skrócone: Czwartek III, str. 1024

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Miłujmy się wzajemnie, * Bo miłość jest z Boga.
W.  Miłujmy się wzajemnie, / Bo miłość jest z Boga.
K.   Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga.
W.  Bo miłość jest z Boga.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Miłujmy się wzajemnie, / Bo miłość jest z Boga.


LG tom III: Czwartek III, str. 871;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Pan strącił władców z tronu, * a wywyższył pokornych.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan strącił władców z tronu, / a wywyższył pokornych.


LG tom III: Czwartek III, str. 871-872; LG skrócone: Czwartek III, str. 1025


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Z serc pełnych oddania wznieśmy nasze prośby do Chrystusa, który jest Pasterzem, źródłem mocy i pociechy dla swojego ludu:
Wysłuchaj nas, Boże, nasza ucieczko.

Błogosławiony jesteś, Panie, który raczyłeś nas powołać do swojego świętego Kościoła,
- zachowaj nas zawsze w jego wspólnocie.
Wysłuchaj nas, Boże, nasza ucieczko.

Ty powierzyłeś naszemu papieżowi N. troskę o wszystkie Kościoły,
- obdarz go niezłomną wiarą, żywą nadzieją i gorącą miłością.
Wysłuchaj nas, Boże, nasza ucieczko.

Udziel grzesznikom łaski nawrócenia, dodaj siły upadłym,
- wszystkim ukaż drogę pokuty i zbawienia.
Wysłuchaj nas, Boże, nasza ucieczko.

Ty zechciałeś mieszkać w obcej ziemi,
- pamiętaj o tych, którzy żyją z dala od rodziny i ojczyzny.
Wysłuchaj nas, Boże, nasza ucieczko.

Obdarz wiecznym pokojem zmarłych,
- którzy za życia na ziemi pokładali w Tobie nadzieję.
Wysłuchaj nas, Boże, nasza ucieczko.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Czwartek III, str. 872; LG skrócone: Czwartek III, str. 1025

Miłosierny Boże, przy końcu dnia składamy Ci dziękczynienie i pokornie prosimy, abyś przebaczył winy, * które popełniliśmy wskutek ludzkiej ułomności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG