WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Poza Polską:

Kolor szat:
Piątek, 12 lipca 2019
II tydzień psałterza
XIV tydzień Okresu Zwykłego

Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna    Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom III: Piątek II, str. 772; LG skrócone: Piątek II, str. 925

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Kiedy już słońce zachodzi na niebie
I niknie światło przed nocy mrokami,
Myśl i uczucia zwracamy ku Tobie,
Wszechświata Stwórco i Królu.

Pochyl się, Panie, nad ludzką niedolą,
Nad naszym grzechem i naszą słabością,
Która nie zawsze jest buntem przed Tobą,
Lecz tylko nędzą człowieczą.

Przecież my wszyscy najszczerzej pragniemy
Pójść za wezwaniem Nowiny Twej łaski;
Miej miłosierdzie więc, Boże, nad nami
I okaż litość zbłąkanym.

Daj nam nadzieję, że jutro wrócimy
Na Twoją drogę prawości i dobra;
To zaś, co dzisiaj oddala od Ciebie,
Niech spłonie w ogniu miłości.

Ojcze i Synu, i Duchu płomienny,
Pokornym hołdem wielbimy Cię, Trójco,
Wierząc, że przyjdziesz wśród ciszy wieczoru,
By nas obdarzyć pokojem. Amen.


Antyfony - LG tom III: Piątek II, str. 772-774; LG skrócone: Piątek II, str. 926-928
Psalmy - LG tom III: Piątek II, str. 772-774; LG skrócone: Piątek II, str. 926-928

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Uchroń, Panie, moją duszę od śmierci, * a nogi od upadku.

Psalm 116 A
Dziękczynienie
Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14, 22)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: *
"Panie, ratuj moje życie!"
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju, *
bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uchroń, Panie, moją duszę od śmierci, / a nogi od upadku.

2 ant. Pomoc moja od Pana, * który stworzył niebo i ziemię.

Psalm 121
Bóg czuwa nad wiernymi
Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał (Ap 7, 16)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał †
nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pomoc moja od Pana, / który stworzył niebo i ziemię.

3 ant. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną * za grzechy całego świata.

Pieśń (1 J 1, 5b. 7. 9; 2, 1b-2)
Chrystus ofiarą przebłagalną za grzechy

Bóg jest światłością *
i nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeśli chodzimy w światłości, †
tak jak On sam trwa w świetle, *
wtedy jesteśmy we wspólnocie jedni z drugimi,
A krew Jezusa, Jego Syna, *
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, †
Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści *
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, †
mamy Obrońcę wobec Ojca, *
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, †
i nie tylko za nasze, *
lecz również za grzechy całego świata.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną / za grzechy całego świata.


LG tom III: Piątek II, str. 774-775;
1 Kor 2, 7-10a

Głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha.


LG tom III: Piątek II, str. 775; LG skrócone: Piątek II, str. 928

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Chrystus umarł za nasze grzechy, * Aby nas przyprowadzić do Boga.
W.  Chrystus umarł za nasze grzechy, / Aby nas przyprowadzić do Boga.
K.   Poniósł śmierć na ciele, ale został powołany do życia przez Ducha.
W.  Aby nas przyprowadzić do Boga.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Chrystus umarł za nasze grzechy, / Aby nas przyprowadzić do Boga.


LG tom III: Piątek II, str. 775;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Pomnij, Panie, na swe miłosierdzie, * jak obiecałeś naszym ojcom.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pomnij, Panie, na swe miłosierdzie, / jak obiecałeś naszym ojcom.


LG tom III: Piątek II, str. 775; LG skrócone: Piątek II, str. 928-929


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Błogosławmy Chrystusa Pana, który w swojej łaskawości ocierał łzy z oczu płaczących. Z miłością i pokorą zanośmy do Niego nasze prośby:
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

Chryste Panie, który pocieszasz pokornych,
- wejrzyj na łzy ubogich.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

Miłosierny Boże, usłysz jęki konających,
- niech Twój anioł nawiedzi ich i umocni.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

Daj poznać swą opatrzność wszystkim wygnańcom,
- niech powrócą do ziemskiej ojczyzny, a kiedyś wejdą do niebiańskiej.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

Poddaj działaniu swej miłości tych, którzy są pogrążeni w nędzy grzechu,
- niech pojednają się z Tobą i Twoim Kościołem.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

Zbaw łaskawie naszych zmarłych braci,
- obdarz ich pełnią Twego odkupienia.
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Piątek II, str. 775; LG skrócone: Piątek II, str. 929

Boże, Ty w zgorszeniu krzyża objawiłeś swoją niewysłowioną mądrość, spraw, abyśmy do głębi przeniknęli chwałę męki Twojego Syna * i z ufnością chlubili się Jego krzyżem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG