WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 12 czerwca 2021
NIEPOKALANEGO SERCA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Wspomnienie obowiązkowe

W archidiecezjach gdańskiej, gnieźnieńskiej, katowickiej, lubelskiej i przemyskiej oraz w diecezjach bydgoskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, płockiej, radomskiej, świdnickiej, tarnowskiej i toruńskiej:
Wspomnienie dowolne

W zakonach franciszkańskich, dominikańskim i karmelitańskich
oraz w zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej:
Wspomnienie dowolne

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 13, 6

Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, * śpiewać będę Panu, który obdarzył mnie dobrem.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii. 

Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy * stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Ogromnie się weselę w Panu

Iz 61, 9-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami – ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana.
«Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.

Oto słowo Boże. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania.1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1b)

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

1Moje serce raduje się w Panu, *
 dzięki Niemu moc moja wzrasta.
 Szeroko otwarłam usta przeciw moi wrogom, *
 bo cieszyć się mogę Twoją pomocą.

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

4Łuk potężnych się łamie, *
 a mocą przepasują się słabi.
5Syci za chleb się najmują, głodni zaś odpoczywają, *
 niepłodna rodzi siedmioro, a matka wielu dzieci usycha.

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

6Pan daje śmierć i życie, *
 wtrąca do Otchłani i z niej wyprowadza.
7Pan czyni ubogim lub bogatym, *
 poniża i wywyższa.

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

8Biedaka z prochu podnosi, *
 z błota dźwiga nędzarza,
 by go wśród książąt posadzić *
 i dać mu tron chwały.

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.


Por. Łk 2, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Maryja rozważała wszystko w swoim sercu

Łk 2, 41-51
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.

Oto słowo Pańskie. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.


 

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, * i udziel nam Twojego przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.Serce Najświętszej Dziewicy
sercem człowieka nowego Prawa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Ty dałeś Najświętszej Maryi Dziewicy serce mądre i pojętne, * aby doskonale spełniała Twoje przykazania; * serce nowe i ciche, * w którym łaskawie wypisałeś prawo Nowego Przymierza; * serce proste i czyste, * przez które zasłużyła na dziewicze poczęcie Twojego Syna * i oglądanie Ciebie na wieki w pełnej radości; * serce mocne i czujne, dzięki któremu zniosła nieustraszenie miecz boleści * i z wiarą oczekiwała zmartwychwstania Syna.
Dlatego z wszystkimi Aniołami * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...
Łk 2, 19

Maryja zachowywała wszystkie te słowa * i rozważała je w swoim sercu.
 

Boże, nasz Ojcze, oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna przyjęliśmy Sakrament odkupienia, spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską * i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG