WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Poza Polską (tu, gdzie uroczystość
Bożego Ciała przeniesiona jest na niedzielę):

Kolor szat:
Niedziela, 6 czerwca 2021
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (rok B)
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.


por. Ps 81, 17

Bóg karmi swój lud wyborną pszenicą * i syci miodem z opoki.

Ps 80, 17 et 2. 3. 11
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Cibavit eos ex ádipe fruménti, allelúia, et de petra, melle saturávit eos, allelúia, allelúia, allelúia.

Exsultáte Deo adiutóri nostro, iubiláte Deo Iacob. Ant.
Súmite psalmum, et date týmpanum, psaltérium iucúndum cum cíthara. Ant.
Ego enim sum Dóminus Deus tuus, qui edúxi te de terra Ägýpti, diláta os tuum, et implébo illud. Ant. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Zawarcie przymierza przez krew

Wj 24, 3-8

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy».
Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców.
Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz.
Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: «Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni».
Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów».

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania.Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18
(R.: por. 13)

Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
Albo: Alleluja.

12Czym się Panu odpłacę *
 za wszystko, co mi wyświadczył?
13Podniosę kielich zbawienia *
 i wezwę imienia Pana.

Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
Albo: Alleluja.

15Cenna jest w oczach Pana *
 śmierć Jego wyznawców.
16Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, *
 Ty rozerwałeś moje kajdany.

Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
Albo: Alleluja.

17Tobie złożę ofiarę pochwalną *
 i wezwę imienia Pana.
18Wypełnię me śluby dla Pana *
 przed całym Jego ludem.

Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
Albo: Alleluja.

Ps 144, 15. 16

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Oculi ómnium in te sperant, Dómine, et tu das illis escam in témpore opportúno.
Aperis tu manum tuam, et imples omne ánimal benedictióne.


Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia

Hbr 9, 11-15

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców; lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie.
Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.
I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do drugiego czytania.
Jeśli okoliczności za tym przemawiają, można odmawiać sekwencję:

 


Chwal, Syjonie, Zbawiciela,
Chwal pieśniami wśród wesela
Wodza i pasterza rzesz.
          Ile zdołasz, sław Go śmiało,
          Bo przewyższa wszystko chwałą,
          Co wyśpiewać pieśnią chcesz.
Chwały przedmiot nad podziwy,
Chleb – żyjących pokarm żywy,
Dzisiaj się objawia nam.
          Za wieczerzy świętym stołem
          Pan go, łamiąc z braćmi społem,
          Iście dał Dwunastu sam.
Niech brzmi sława w zgodnym dźwięku,
Z serc radosnych, pełne wdzięku,
Niech mu pieśni płyną chwał.
          Dzień obchodzim głośny sławą,
          W którym pierwszą Pan ustawą
          Rajski stół ten światu dał.
W uczcie tej nowego Pana,
Pascha nowym prawem dana,
«Fazy» dawne kończy już.
          Przeszłość starą – nowa era,
          Cień rozprasza prawda szczera,
          Pierzcha noc przed blaskiem zórz.
Co Pan czynił przy Wieczerzy,
Wskazał, że i nam należy
Spełniać ku pamięci nań.
          Pouczeni tą ustawą,
          Chleb i wino na bezkrwawą
          Święcim Odkupienia dań.
Dogmat dan jest do wierzenia,
Że się w Ciało chleb przemienia,
Wino zaś przechodzi w Krew.
          Gdzie zmysł próżno dojść się stara,
          Serca żywa wzmacnia wiara,
          Porządkowi rzeczy wbrew.
Pod odmiennych szat figurą,
W znakach różnych, nie naturą,
Kryje się tajemnic cud.
          Ciało – strawą, Krew – napojem,
          W obu znakach z Bóstwem swoim
          Cały Chrystus trwa, bez złud.
Przez biorących nie łamany,
Nie pokruszon, bez odmiany,
Cały jest w spożyciu bran.
          Bierze jeden, tysiąc bierze:
          Ten, jak tamci, w równej mierze,
          Wzięty zaś nie ginie Pan.
Biorą dobrzy i grzesznicy,
Lecz się losów przyjrz różnicy:
Życie tu – zagłada tam.
          Złym śmierć niesie, dobrym życie:
          Patrz, jak w skutkach rozmaicie
          Czyn ujawnia się ten sam.
Kiedy kruszą się znamiona,
Nie wątp, lecz wierz z głębi łona,
Że to kryje ukruszona
Cząstka, co i całość wprzód.
          Rzecz się sama nie rozrywa,
          Znaków kruszą się ogniwa,
          Przez co stan i postać żywa
          Znaczonego nie zna szkód.

* Następującą część sekwencji można według uznania opuścić.

Oto chleb Aniołów błogi,
Dan wędrowcom pośród drogi,
Synów wraca w Ojca progi,
Dawać Go nie można złym!
          Figur głoszą go osłony!
          Izaak na stos wiedziony,
          Jagniąt Paschy krwawe zgony,
          Manna ojcom dana im.
Dusz Pasterzu! Prawy Chlebie!
Dobry Jezu, prosim Ciebie:
Ty nas karm i broń w potrzebie,
Ty nam dobra okaż w niebie,
Kędy jest żyjących raj.
          Twa dłoń, Panie, wszystko zdoła,
          Ty nas karmisz z Twego stoła:
          Gdzie wciąż uczta trwa wesoła,
          W gronie niebian nasze czoła
          Na Twe łono skłonić daj!
Amen. Alleluja.

 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1. Lauda, Sion, Salvatórem,
Lauda ducem et pastórem
In hymnis et cánticis.
Quantum poses, tantum aude:
Quia maior omni laude
Nec laudáre súfficis.

2. Laudis thema speciális,
Panis vivus et vitális
Hódie propónitur;
Quem, in sacræ mensa cenæ,
Turbæ fratrum duodénæ
Datum non ambígitur.

3. Sit laus plena, sit sonóra,
Sit iucúnda, sit decóra
Mentis iubilátio.
Dies enim sollémnis ágitur,
In qua mensæ prima recólitur
Huius institútio.

4. In hac mensa novi Regis,
Novum Pascha novæ legis
Phase vetus términat.
Vetustátem nóvitas,
Umbram fugat véritas,
Noctem lux elíminat.

5. Quod in cena Christus gessit,
Faciéndum hoc expréssit
In sui memóriam
Docti sacris institútis,
Panem, vinum in salútis
Consecrámus hóstiam.

6. Dogma datur christiánis,
Quod in carnem transit panis
Et vinum in sánguinem.
Quod non capis, quod non vides,
Animósa firmat fides
Præter rerum órdinem.

7. Sub divérsis speciébus,
Signis tantum, et non rebus,
Latent res exímiæ:
Caro cibus, sanguis potus;
Manet tamen Christus totus
Sub utráque spécie.

8. A suménte non concísus,
Non confráctus, non divísus
Ínteger accípitur.
Sumit unus, sumunt mille;
Quantum isti, tantum ille:
Nec sumptus consúmitur.

9. Sumunt boni, sumunt mali:
Sorte tamen inæquáli,
Vitæ vel intéritus.
Mors est malis, vita bonis:
Vide, paris sumptiónis
Quam sit dispar éxitus.

10. Fracto demum sacraménto,
Ne vacílles, sed meménto,
Tantum esse sub fragménto,
Quantum toto tégitur.
Nulla rei fit scissúra,
Signi tantum fit fractúra,
Qua nec status nec statúra
Signáti minúitur.

* Hæc ultima pars ad libitum omitti potest:

11. Ecce panis angelórum,
Factus cibus viatórum,
Vere panis filiórum,
Non mitténdus cánibus.
In figúris præsignátur,
Cum Isaac immolátur;
Agnus Paschæ deputátur,
Datur manna pátribus.

12. Bone Pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserére,
Tu nos pasce, nos tuére,
Tu nos bona fac vidére,
In terra vivéntium.
Tu, qui cuncta scis et vales,
Qui nos pascis hic mortáles,
Tuos ibi commensáles,
Coherédes et sodáles,
Fac sanctórum cívium. Amen.

J 6, 51ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Io 6, 56. 57

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Allelúia. Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus, qui mandúcat meam carnem, et bibit meum sánguinem, in me manet, et ego in eo.


Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza

Mk 14, 12-16. 22-26
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?»
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas».
Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».
Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Oto słowo Pańskie. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Panie, nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, * które mistycznie wyrażają złożone dary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 77, 23. 24. 25

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Portas cæli apéruit Dóminus, et pluit illis manna, et éderent, panem cæli dedit illis, panem angelórum manducávit homo, allelúia.


47. Owoce Najświętszej Eucharystii

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On chciał, aby na wieki trwała pamiątka * zbawczej ofiary Krzyża, * dlatego spożywając z Apostołami ostatnią wieczerzę * oddał się jako Baranek bez skazy * na doskonałą i miłą Tobie ofiarę uwielbienia. * W tym wielkim Sakramencie * posilasz i uświęcasz swoich wiernych, * aby ludzi mieszkających na jednej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość. * Przystępujemy do Uczty sakramentalnej, * abyśmy przeniknięci Twoją łaską * stawali się podobni do Chrystusa, naszego niebieskiego wzoru.
Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając...


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do prefacji.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej.
J 6, 56

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, * trwa we Mnie, a Ja w nim.

Io 6, 57

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Qui mandúcat carnem meam et bibit sánguinem meum, in me manet, et ego in eo, dicit Dóminus. 

Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, * który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego Ciała i Krwi Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa przed rozesłaniem.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Norbert A. Lis OP: Wszczepieni w jedno Ciało
   •  Wojciech Gomułka OP: Kochajmy je, a Bóg nas zjednoczy
   •  Szymon Popławski OP: Święto bliskości
   •  Tomasz Golonka OP: Bierzcie i jedzcie
   •  Witold Słabig OP: Źrodło miłości
   •  ks. Leszek Smoliński: Zjednoczeni przez Eucharystię
   •  ks. Leszek Smoliński: Być dobrym jak chleb
   •  ks. Leszek Smoliński: Chleb życia wiecznego
   •  Piotr Blachowski: Dziękczynienie za wszystko
   •  Piotr Blachowski: Rytuał?
   •  ks. Adam Sekściński: Idzie Chrystus
   •  ks. Janusz Mastalski: Mocni Ciałem Chrystusa
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Boża obecność
   •  ks. Edward Staniek: Ofiara Chrystusa i nasza ofiara
   •  ks. Dariusz Oko: Eucharystia źródłem życia
   •  o. Andrzej Prugar OFMConv.: Święta zależność
   •  o. Andrzej Prugar OFMConv.: Ja jestem - wierzysz?
   •  ks. Jerzy Cholewiński: Niepojęte Boże Ciało

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG