WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

OKTAWA WIELKANOCY

Kolor szat:
Poniedziałek, 5 kwietnia 2021
I tydzień psałterza
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

oprac. Marta Żelazowska

 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, * radujmy się wszyscy, * ponieważ króluje na wieki. * Alleluja.

Albo:


por. Wj 13, 5. 9

Wprowadził was Pan do ziemi opływającej mlekiem i miodem, * aby prawo Pańskie zawsze było na waszych ustach. * Alleluja.

Ex 13, 5. 9 et Ps 104
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Introdúxit vos Dóminus in terram fluéntem lac et mel, allelúia, et ux lex Dómini semper sit in ore vestro, allelúia, allelúia.
Confitémini Dómino, et invocáte nomen eius, annuntiáte inter gentes ópera eius. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła, spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, * który z wiarą przyjęli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa

Dz 2, 14. 22b-32

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:
«Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim:
„Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim”.
Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.
Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami».

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania.Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
(R.: por. 1b)

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Albo: Alleluja.

1Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
2mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
5Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
 to On mój los zabezpiecza.

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Albo: Alleluja.

7Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
 bo serce napomina mnie nawet nocą.
8Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
 On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Albo: Alleluja.

9Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
 a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
10bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
 i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Albo: Alleluja.

11Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
 pełnię radości przy Tobie
 i wieczne szczęście *
 po Twojej prawicy.

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Albo: Alleluja.

Ps 117, 2

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Hæc dies, quam fecit Dóminus, exsultémus, et lætémur in ea.
Dicat nunc Israel, quóniam bonus, quóniam in sæculum misericórdia eius.


W Oktawie Wielkanocnej można fakultatywnie (wedle uznania) wykonać w tym miejscu Sekwencję Wielkanocną.


 


Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Victimæ pascháli laudes
ímmolent Christiáni.
Agnus redémit oves,
Christus ínnocens Patri
reconciliávit peccatóres.

Mors et vita duéllo,
conflixére mirándo,
dux vitæ mórtuus, regnat vivus.

Dic nobis María,
quid vidísti in via?

Sepúlcrum Christi vivéntis,
et glóriam vidi resurgéntis.

Angélicos testes,
sudárium et vestes.

Surréxit Christus spes mea,
præcédet suos in Galilæam.

Scimus Christum surrexísse
a mórtuis vere:
tu nobis, victor Rex,
miserére.
Ps 118 (117), 24

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mt 28, 2

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Allelúia. Angelus Dómini descéndit de cælo, et accédens revólvit lápidem, et sedébat super eum.


Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Mt 28, 8-15
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Oto słowo Pańskie. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii.W kościołach, które obchodzą uroczystość „Emaus”,
można odczytać poniższą perykopę:

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Łk 24, 13-35
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».
Zapytał ich: «Cóż takiego?»
Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».
Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, i spraw, aby odrodzony przez wiarę i chrzest święty * osiągnął szczęście bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Mt 28, 2. 5. 6

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Angelus Dómini descéndit de cælo, et dixit muliéribus: Quem quæritis, surréxit, sicut dixit, allelúia.


20. Misterium paschalne

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym dniu * uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
On bowiem jest prawdziwym Barankiem, * który zgładził grzechy świata. * On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą * i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do prefacji.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej.
Rz 6, 9

Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, * śmierć nie ma już nad Nim władzy. * Alleluja.

Lc 24, 34

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Surréxit Dóminus, et appáruit Petro, allelúia. 

Boże, Ty nas wprowadziłeś na drogę wiodącą do wiecznego zbawienia, spraw, niech wielkanocne Sakramenty pomnożą w naszych duszach łaskę, * abyśmy się stali godnymi Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa przed rozesłaniem.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Maciej Biskup OP: Apostołki apostołów
   •  Marcin Rutecki OP: On żyje
   •  Krzysztof Kozioł OP: Dajmy sobie czas
   •  Artur Modzelewski OP: Żeby nikt się nie dowiedział
   •  Richard Ounsworth OP: Dlaczego grób jest pusty?
   •  Łukasz Wiśniewski OP: Spotkanie
   •  Benedykt Malewski OP: Róbmy swoje
   •  Krzysztof Pałys OP: Promieniować szczęściem
   •  Marek Pieńkowski OP: Zrozumieć i głosić
   •  Paweł Trzopek OP: Życiem malowany
   •  Agnieszka Olszak OP: Przebiegłość zamiast wiary
   •  ks. Tomasz Jelonek: Pogłoski i argumenty
   •  ks. Rafał Buchinger: Wymowa grobu Jezusa
   •  ks. Tadeusz Mrowiec: Wieść o zmartwychwstaniu
   •  ks. Edward Staniek: Odpowiedzialność
   •  ks. Rafał Buchinger: Natychmiastowe korzyści
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Dwie próby leczenia się z lęku
   •  ks. Edward Staniek: Łatwa i trudna miłość
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Być świadkiem Chrystusa
   •  ks. Grzegorz Babiarz: Prawda sensem świata
   •  ks. Tomasz Jelonek: Pogłoski i argumenty
   •  ks. Rafał Buchinger: Wymowa grobu Jezusa
   •  ks. Tadeusz Mrowiec: Wieść o zmartwychwstaniu

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG