Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Indeksy

I czytania z Godziny Czytań
według okresu liturgicznego


Obecnie dostępne są jedynie indeksy opracowane w oparciu o I i II tom Liturgii Godzin (na okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Okres Wielkanocny; na dni od 28 listopada do 12 stycznia i od 5 lutego do 13 czerwca oraz Teksty własne poszczególnych zakonów na ten sam okres).
Zasięg indeksów będzie sukcesywnie rozszerzany.
ADWENT

Iz 1, 1-18Skarcenie ludu
Iz 1, 21-27; 2, 1-5Sąd i zbawienie Syjonu. Narody w świątyni Pana
Iz 2, 6-22; 4, 2-6Sąd Boży
Iz 5, 1-7Przeciw winnicy Pańskiej
Iz 16, 1-5; 17, 4-8Syjon schronieniem dla Moabitów. Nawrócenie się Efraima
Iz 19, 16-25Przyszłe nawrócenie Egipcjan i Asyryjczyków
Iz 21, 6-12Strażnik ogłasza zgubę Babilonu
Iz 22, 8b-23Przeciw pysze Jerozolimy i Szebny
Iz 24, 1-18Objawienie się Pana w dniu Jego
Iz 24, 19 - 25, 5Królestwo Boże. Dziękczynienie
Iz 25, 6 - 26, 6Uczta Boża. Pieśń odkupionych
Iz 26, 7-21Pieśń sprawiedliwych. Obietnica zmartwychwstania
Iz 27, 1-13Winnica Pańska znów uprawiana
Iz 29, 1-8Sąd Boży w Jeruzalem
Iz 29, 13-24Zapowiedź sądu Bożego
Iz 30, 18-26Obietnica przyszłego szczęścia
Iz 30, 27-33; 31, 4-9Wybawienie Jerozolimy od Asyryjczyków
Iz 31, 1-3; 32, 1-8Królestwo prawdziwej sprawiedliwości
Iz 32, 15 - 33, 6Obietnica zbawienia. Oczekiwanie wierzących
Iz 33, 7-24Przyszłe zbawienie
Iz 45, 1-13Zbawienie Izraela przez Cyrusa
Iz 46, 1-13Bóg prawdziwy i bożki babilońskie
Iz 47, 1. 3b-15Lamentacja nad Babilonem
Iz 48, 1-11Tylko Bóg jest Panem przyszłości
Iz 48, 12-21; 49, 9b-13Nowe Wyjście
Iz 49, 14 - 50, 1Odnowa Syjonu
Iz 51, 1-11Obietnica zbawienia synów Abrahama
Iz 51, 17 - 52, 2. 7-10Dobra nowina dla Jerozolimy

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

Iz 11, 1-10Korzeń Jessego
Iz 42, 1-8Łagodny Sługa Pana
Iz 42, 1-9; 49, 1-9Łagodny Sługa Pański, światło narodów
Iz 60, 1-22Objawienie się chwały Pana nad Jeruzalem
Iz 61, 1-11Duch Pana nad Jego Sługą
Iz 61, 1-11Duch Pana nad Jego Sługą
Iz 62, 1-12Bliskość zbawienia
Iz 63, 7-19Przypomnienie miłosierdzia Bożego w opuszczeniu ludu
Iz 63, 19b - 64, 11Błaganie o nawiedzenie Boże
Iz 65, 13-25Nowe niebo i nowa ziemia
Iz 66, 10-14. 18-23Powszechne zbawienie
Ef 5, 21 - 6, 4O życiu chrześcijańskim w rodzinie
Kol 1, 1-14Dziękczynienie i modlitwa
Kol 1, 15 - 2, 3Chrystus Głową Kościoła, Paweł Jego sługą
Kol 2, 4-15Nasza wiara w Chrystusa
Kol 2, 16 - 3, 4Nowe życie w Chrystusie
Kol 3, 5-16Życie nowego człowieka
Kol 3, 17 - 4, 1Życie rodziny chrześcijańskiej
Kol 4, 2-18Zakończenie listu
Hbr 2, 9-17Chrystus pod każdym względem upodobniony do braci

WIELKI POST

Wj 1, 1-22Ucisk Izraela
Wj 2, 1-22Urodzenie i ucieczka Mojżesza
Wj 3, 1-20Powołanie Mojżesza i objawienie imienia Pana
Wj 5, 1 - 6, 1Ucisk ludu
Wj 6, 2-13Drugi opis powołania Mojżesza
Wj 6, 29 - 7, 25Pierwsza plaga egipska
Wj 10, 21 - 11, 10Plaga ciemności i zapowiedź plagi pierworodnych
Wj 12, 1-20Pascha i przaśniki
Wj 12, 21-36Plaga pierworodnych
Wj 12, 37-49; 13, 11-16Hebrajczycy wyruszają z Egiptu Prawa dotyczące Paschy i pierworodnych
Wj 13, 17 - 14, 9Wędrówka aż do Morza Czerwonego
Wj 14, 10-31Przejście przez Morze Czerwone
Wj 16, 1-18. 35Deszcz manny na pustyni
Wj 17, 1-16Woda ze skały. Bitwa z Amalekitami
Wj 18, 13-27Ustanowienie sędziów przez Mojżesza
Wj 19, 1-19; 20, 18-21Obietnica przymierza i objawienie się Pana na Synaju
Wj 20, 1-17Nadanie Prawa na Synaju
Wj 22, 19 - 23, 9Prawo o cudzoziemcach i ubogich (Kodeks Przymierza)
Wj 24, 1-18Zawarcie przymierza na górze Synaj
Wj 32, 1-20Złoty cielec
Wj 33, 7-11. 18-23; 34, 5-9. 29-35Pełne objawienie się Boga Mojżeszowi
Wj 34, 10-28Drugi kodeks przymierza
Wj 35, 30-36, 1; 37, 1-9Budowa przybytku i arki
Wj 40, 16-38Wzniesienie przybytku. Obłok Pana
Kpł 8, 1-17; 9, 22-24Święcenia kapłanów
Kpł 16, 2-28Dzień przebłagania
Kpł 19, 1-18. 31-37Obowiązki wobec bliźniego
Lb 11, 4-6. 10-30Wylanie ducha na starszych i Jozuego
Lb 12, 16 - 13, 3. 17-33Zwiadowcy wysłani do Kanaanu
Lb 14, 1-25Szemranie ludu i wstawiennictwo Mojżesza
Lb 20, 1-13; 21, 4-9Wody Meriba. Wąż miedziany
Iz 58, 1-12O poście, który podoba się Bogu
Hbr 1, 1 - 2, 4Syn Boży jest dziedzicem wszystkich rzeczy i został wywyższony ponad aniołów
Hbr 2, 5-18Jezus, sprawca zbawienia, upodobniony do swoich braci
Hbr 3, 1-19Jezus apostołem naszego wyznania
Hbr 6, 9-20Wierność Boga naszą nadzieją
Hbr 7, 1-10Melchizedek typem doskonałego kapłaństwa
Hbr 7, 11-28Wieczne kapłaństwo Chrystusa
Hbr 8, 1-13Kapłaństwo Chrystusa w Nowym Przymierzu

WIELKI TYDZIEŃ

Hbr 4, 14 - 5, 10Jezus Chrystus najwyższym kapłanem
Hbr 10, 1-18Nasze uświęcenie przez ofiarę Chrystusa
Hbr 10, 19-39Wytrwałość w wierze, oczekiwanie sądu
Hbr 12, 1-13Za wzorem Chrystusa biegnijmy w zawodach
Hbr 12, 14-29Przystęp do góry Boga żyjącego

TRIDUUM PASCHALNE

Hbr 4, 1-13Śpieszmy się wejść do odpoczynku Pana
Hbr 9, 11-28Chrystus arcykapłan przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego

OKRES WIELKANOCNY

Wj 14, 15 - 15, 1Izraelici szli po suchym dnie morskim
Ez 36, 16-17a. 18-28Pokropię was czystą wodą i dam wam serce nowe
Mt 28, 1-10Jezus powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei
Rz 6, 3-11Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera
Rz 8, 5-27Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi
Ef 4, 1-24Chrystus wstąpiwszy do nieba, rozdał ludziom dary
Kol 3, 1-17Nowe życie
1 P 1, 1-21Pozdrowienie i dziękczynienie
1 P 1, 22 - 2, 10Życie dzieci Bożych
1 P 2, 11-25Chrześcijanie przybyszami w świecie
1 P 3, 1-17O naśladowaniu Chrystusa
1 P 3, 18 - 4, 11Oczekiwanie na przyjście Pana
1 P 4, 12 - 5, 14Zachęta dla starszych i wiernych
1 J 1, 1-10Słowo życia i światłość Boga
1 J 2, 1-11Nowe przykazanie
1 J 2, 12-17Zachowywanie woli Bożej
1 J 2, 18-29O Antychryście
1 J 3, 1-10Jesteśmy dziećmi Boga
1 J 3, 11-17Miłość względem braci
1 J 3, 18-24Przykazanie wiary i miłości
1 J 4, 1-10Bóg nas wcześniej umiłował
1 J 4, 11-21Bóg jest miłością
1 J 5, 1-12Zwycięstwem jest... nasza wiara
1 J 5, 13-21O modlitwie za grzeszników
2 JKto trwa w prawdziwej nauce, ten ma i Ojca, i Syna
3 JPostępujemy w prawdzie
Ap 1, 1-20Objawienie Syna Człowieczego
Ap 2, 1-11Do Kościołów w Efezie i Smyrnie
Ap 2, 12-29Do Kościołów w Pergamonie i Tiatyrze
Ap 3, 1-22Do Kościołów w Sardes, Filadelfii i Laodycei
Ap 4, 1-11Oglądanie Boga
Ap 5, 1-14Oglądanie Baranka
Ap 6, 1-17Księga Boga otwarta przez Baranka
Ap 7, 1-17Wielka rzesza naznaczonych pieczęcią Boga
Ap 8, 1-13Siedmiu aniołów karci świat
Ap 9, 1-12Plaga szarańczy
Ap 9, 13-21Plaga wojny
Ap 10, 1-11Potwierdzenie powołania Widzącego
Ap 11, 1-19Dwaj niezwyciężeni świadkowie
Ap 12, 1-18Znak Niewiasty
Ap 13, 1-18Dwie Bestie
Ap 14, 1-13Baranek już zwycięzcą
Ap 14, 14 - 15, 4Żniwo czasu ostatecznego
Ap 15, 5 - 16, 21Siedem czasz gniewu Bożego
Ap 17, 1-18Wielki Babilon
Ap 18, 1-20Upadek Babilonu
Ap 18, 21 - 19, 10Przepowiedziane gody Baranka
Ap 19, 11-21Zwycięstwo Słowa Boga
Ap 20, 1-15Ostatnia bitwa Smoka
Ap 21, 1-8Nowe Jeruzalem
Ap 21, 9-27Objawienie niebieskiego Jeruzalem, oblubienicy Baranka
Ap 22, 1-9Rzeka wody życia
Ap 22, 10-21Potwierdzenie naszej nadziei
Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum